Meevaller voor kabinet van 2 miljard

Het kabinet rekent dit jaar op een meevaller van ruim twee miljard gulden aan extra belastingopbrengsten. Het kabinet verwacht het begrotingsjaar 1999 af te sluiten met een financieringstekort van 0,2 procent van het bruto binnenlands product.

Dit staat in de nog vertrouwelijke Najaarsnota, die minister Zalm (Financiën) vandaag naar het kabinet zou sturen. In de Miljoenennota stond nog een verwacht financieringstekort van 0,6 procent, ongeveer 4,8 miljard gulden. Door de meevaller komen de overheidsfinanciën voor het eerst in 25 jaar bijna in evenwicht.

De gunstige economische ontwikkeling leidt ertoe dat de inkomsten uit belastingen en premies ruim twee miljard gulden hoger uitvallen dan op Prinsjesdag werd verwacht. In het regeerakoord is afgesproken dat meevallers gelijk worden verdeeld over lastenverlichting en de verlaging van het financieringstekort.

Het kabinet heeft nog niet bepaald wat er met meevallers moet gebeuren als het financieringstekort volledig is weggewerkt. Die situatie komt met de huidige meevaller snel dichterbij. De vraag wat er met nieuwe meevallers moet gebeuren, is actueel nu blijkt dat de Tweede Kamer bij de invoering van de belastingherziening 2001 bijna 2,5 miljard gulden extra lastenverlichting wil invoeren bovenop de al geplande 5 miljard.

Naast de inkomstenmeevaller van twee miljard houdt het rijk ook meer geld over doordat de uitgaven voor de sociale zekerheid blijken mee te vallen. Zo vallen de werkloosheidsuitkeringen 200 miljoen lager uit dan gepland en ook de bijstand kost 100 miljoen gulden minder dan verwacht. Bijkomend voordeel van de lagere werkloosheidsuitkeringen is dat de mensen met een baan ook belastingen en premies betalen.

Ondanks de gunstige cijfers wil minister Zalm nog geen voorschot nemen op een eventueel begrotingsevenwicht of -overschot. De Najaarsnota is, net als de Miljoennota, een momentopname en het is nog allerminst zeker of de daling van het financieringstekort doorzet. Zalm verwacht dat hij dit jaar nog met een financieringstekort zal afsluiten. Voor volgend jaar komt het begrotingsevenwicht echter steeds meer in zicht.

Pas begin volgend jaar, bij het sluiten van de boeken over 1999, zal blijken welk deel van de nu geconstateerde meevaller structureel en welk deel incidenteel is.

Op basis daarvan wordt uiteindelijk bepaald hoe de lastenverlichting aan de burgers zal worden toebedeeld.