`Behoud klassieke taak leger'

De VVD-fractie in de Eerste Kamer roept het kabinet op om vast te houden aan de klassieke landverdedigingstaak van de Nederlandse strijdmacht als uitgangspunt van het defensiebeleid.

Dat heeft vice-fractievoorzitter Dees van de VVD vanmiddag gezegd bij de algemene en politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. De VVD-fractie in de senaat gaat daarmee in tegen recente pleidooien van coalitiegenoten PvdA en D66 om bij het defensiebeleid prioriteit te leggen bij internationale vredesoperaties, ten koste van de klassieke landverdedigingstaak van het leger. Zaterdag deed Melkert, PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, op een partijconferentie nog een oproep aan minister De Grave (Defensie) om het defensiebeleid meer te richten op crisisbeheersing. Anders zou de PvdA nieuwe bezuinigingen op Defensie gaan eisen.

Dees signaleert dat erosie dreigt van de ,,nog steeds wezenlijke kerntaak'' van de overheid, de landsverdediging. Debatten over de hoogte van het defensiebudget lijken grotendeels beheerst te worden door de extra kosten van deelname aan vredesoperaties, constateert hij. ,,Dat kan maskeren dat we juist de eerste kerntaak, de verdediging van eigen land en goed, in het bijzonder moeten waarborgen'', aldus Dees. Hij wijst in dit verband op het gevaar van dictaturen die beschikken over massavernietigingswapens, zeker als die op middellange en lange afstand kunnen worden gebruikt.

Het pleidooi van de VVD sluit aan bij de uitgangspunten van de hoofdlijnennotitie, die De Grave begin dit jaar uitbracht. Daarmee liep hij vooruit op de binnenkort te verschijnen Defensienota-2000. De Grave neemt in de hoofdlijnennotitie zowel deelname aan vredesoperaties als klassieke landverdedigingstaak als uitgangspunten van beleid. Dees vervangt bij de Algemene Beschouwingen fractievoorzitter Van den Broek, die is geveld door een hernia.