Defensie richten op vredestaak

Het kabinet moet het defensiebeleid nog sterker concentreren op internationale crisisbeheersing, paraatheid en operationele doelmatigheid van de krijgsmacht.

De krijgsmacht moet ook actiever dan tot nu toe meedoen aan de Europese defensiesamenwerking. De binnenkort verschijnende Defensienota van de ministers De Grave (Defensie) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) moet in dezerichting gaan. Anders zal de PvdA nieuwe bezuinigingen op Defensie gaan eisen. Deze waarschuwing heeft A. Melkert, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, zaterdag uitgesproken op een partijconferentie in Amsterdam over de recente PvdA-nota ,,Een plan voor de krijgsmacht''.

In die nota pleit de PvdA voor afschaffing van de staf van het Duits-Nederlandse legerkorps en beperking van het aantal Nederlandse officieren in internationale staven. In plaats van de klassieke landsverdediging wil zij meer parate landmacht-eenheden voor crisisbeheersing. Het geld daarvoor zou onder meer moeten worden gevonden door veel meer bezuinigingen op de marine dan De Grave begin dit jaar opnam in zijn Hoofdlijnennotitie. Ook verlangt de PvdA dat Defensie afscheid neemt van de traditionele verdeelsleutel tussen landmacht, luchtmacht en marine (2-1-1).

Volgens Melkert kost Defensie (jaarbudget circa 14 miljard) ook na eerdere bezuinigingsrondes, zoals jaarlijks 375 miljoen tot 2003 conform het geldende regeerakkoord, nog te veel in verhouding tot de operationele capaciteit van de krijgsmacht. De PvdA-fractieleider sprak van ,,een wanverhouding'' en zei dat van zijn partij niet verwacht kan worden dat zij daarmee akkoord blijft gaan zolang andere maatschappelijke prioriteiten ,,ook urgent aandacht vragen''. Hij vroeg daarom ,,meer capaciteit voor hetzelfde geld''. De Grave is de PvdA vorige week alvast enigszins tegemoet gekomen met de aankondiging dat hij het aantal parate militairen met 2.000 meer wil vergroten dan hij voorstelde in zijn Hoofdlijnennotitie.

Nederland moet volgens Melkert zijn invloed in Europa vergroten door actiever mee te doen aan de ontwikkeling van een Europese defensie-identiteit (EVDI). Melkert vindt dat de VVD, en met name Van Aartsen, te veel op de rem trapt doordat zij crisisbeheersing eigenlijk alleen in Navo-verband wenst. Daarmee ergert Nederland grotere EU-partners zoals Frankrijk, aldus Melkert.