Kamer tegen gaswinning Waddenzee

De Tweede Kamer is er vooralsnog niet in geslaagd het kabinet er toe te bewegen af te zien van alle toekomstige boringen naar gas onder de Waddenzee. Ook de PvdA-fractie oefende vanmorgen zware druk uit op het kabinet geen gaswinning onder het gebied toe te staan.

Rond het middaguur had er nog druk overleg plaats tussen de fracties over de tekst van een motie, waarin het kabinet wordt opgeroepen niet mee te werken aan `nieuwe mijnbouwactiviteiten' in het Waddengebied. De PvdA, die een cruciale rol speelt in de kwestie, probeerde steun te verwerven bij de oppositie (CDA, GroenLinks) voor een `harde motie', die echter minder ver gaat dan afwijzende voorstellen van coalitiegenoot D66 en de opppositie zelf. Op de achtergrond speelt mee dat eigen moties van de oppositie niet snel een meerderheid zullen krijgen. De andere coalitiegenoot VVD wil het kabinet juist wel ruimte geven om op het Wad gas te winnen.

Minister Pronk (VROM) verklaarde vanmorgen dat het kabinet nog geen definitief besluit heeft genomen over de omstreden kwestie. ,,We hebben besloten om nog geen besluit te nemen'', zo citeerde Pronk premier Kok. Pronk wees er op dat het kabinet wel had besloten nieuwe boringen in de Waddenzee zelf voortaan te verbieden.

De enige mogelijkheid die het kabinet open laat is die van gaswinning vanaf drie plaatsen aan de wal. De komende weken zal er nader overleg komen met betrokkenen om vast te stellen of daardoor geen ,,onherstelbare schade'' aan de natuur in gebied wordt toegebracht. Hierop spitst zich het debat zowel in de Kamer als daarbuiten toe.

Aan het begin van de middag was de uitkomst van het Kamerdebat nog onzeker. Na het antwoord van de regering in eerste termijn voerden Kamerfracties intern overleg over de verdere opstelling tijdens het debat gedurende de rest van de dag. Minster Pronk zei tijdens de schorsing er rekening mee te houden dat hij en minister Jorritsma (Economische Zaken) overleg zullen vragen in het kabinet als er moties van de kant van de Kamer zouden komen.

De Kamerfracties herhaalden hun standpunten. De grote meerderheid verklaarde zich nogmaals tegen proefboringen én gaswinning. Slechts VVD-woordvoerder Blaauw betoogde dat eerdere boringen en winning geen schadelijke gevolgen voor de natuur hebben gehad.

De aandacht richtte zich vooral op PvdA-woordvoerder Witteveen, omdat de PvdA intern verdeeld is over de kwestie. Woordvoerder Witteveen zei uitdrukkelijker dan eerder deze week geen nieuwe boringen en winning te wensen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat gaswinning mogelijk is zonder dat de bodem daalt'', zei hij.

Ook deed zij een nieuwe suggestie aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In plaats van boringen naar gas in de Waddenzee zou de maatschappij zich moeten richten op de Noordzee. Daarmee zou de Nederlandse off-shore-industrie een nieuwe impuls kunnen krijgen. Waarnemers op het Binnenhof zagen dit voorstel echter als ,,een doekje voor het bloeden'', waarmee de NAM geen genoegen zou nemen.

Woordvoerders van de oppositiepartijen GroenLinks en de SP zinspeelden intussen op een grootscheepse boycot van Esso en Shell, de eigenaars van de NAM, als deze zou komen met grote schadeclaims voor het mislopen van de gaswinning in de Waddenzee. ,,Als u prikt in de Waddenzee, prikken wij in uw portemonnee'', aldus SP-fractievoorzitter Marijnissen.

Gisteren was er al enige uren overleg geweest van de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (VROM) met vertegenwoordigers van de NAM. NAM-bestuurder H. Dijkgraaf, tevens president-directeur van Shell, weigerde na afloop te speculeren op eventuele schadeclaims. Wel verklaarde hij zich zorgen te maken over de rechtszekerheid in Nederland gezien de manier waarop de NAM steeds nieuwe obstakels op haar weg kreeg.

Dijkgraaf zei er overigens geen seconde aan te twijfelen dat de gaswinning zonder blijvende schade aan de natuur kan plaatshebben.