MKB wil alle heffingen bij één loket

MKB Nederland vindt dat de heffing van de loon- en inkomstenbelasting en de inning van sociale premies door één instantie moet gebeuren. De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB) vindt dat de Belastingdienst die instantie moet zijn. Het bundelen van de fiscale en sociale heffingen is volgens beide instanties nodig om een einde te maken aan de huidige chaos, waarbij definities over loon, dienstbetrekking en andere vitale begrippen verschillen. Bovendien worden werkgevers horendol van het feit dat ze aan diverse instellingen steeds weer dezelfde personeelsgegevens moeten aanleveren. MKB Nederland, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, en de FB hebben berekend dat stroomlijning van de fiscale en sociale heffingssystemen het bedrijfsleven jaarlijks 400 miljoen gulden aan administratieve lasten scheelt. (ANP)