Kamer wil meer geld aan HBO geven

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Hermans (Onderwijs) meer geld moet uittrekken voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). De Kamer vreest dat anders verschillende hogescholen het niet zullen redden.

PvdA-Kamerlid M. Hamer wees er gisteren tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting op dat hogescholen steeds minder geld per student ontvangen. Dat komt door de snelle groei van het aantal HBO-studenten. Het budget is onvoldoende meegestegen. Volgens Hamer valt dat niet te rijmen met het grote tekort aan HBO'ers op de arbeidsmarkt.

PvdA, CDA, D66 en GroenLinks vinden dat minister Hermans met de hogescholen nieuwe afspraken moet maken over investeringen. In 1991 sloten de hogescholen een overeenkomst met de toenmalige minister Ritzen die bepaalde dat de hogescholen niets hoefden in te leveren als het aantal studenten zou dalen. De keerzijde van die afspraak was ze geen extra geld krijgen wanneer de scholen groeien. De Tweede Kamer wil nu dat Hermans een nieuwe afspraak maakt.

Daarnaast maakt de Kamer zich grote zorgen over de leerachterstand van kansarme leerlingen. Het gaat daarbij niet alleen om allochtone maar ook om autochtone kinderen uit achterstandswijken. GroenLinks-Kamerlid Rabbae wil zelfs een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden. De PvdA vreest voor vertraging. M. Barth: ,,We weten al zo veel. We moeten meteen aan de slag.'' Ook D66-Kamerlid U. Lambrechts wil dat minister Hermans met een plan van aanpak komt.

Veel leraren houden het werk op achterstandsscholen niet lang vol. C. Ross (CDA) pleitte daarom voor een specialisatie na de pabo voor leraren die op achterstandsscholen willen werken. Met die specialisatie zouden deze leraren dan ook recht hebben op een hoger salaris.

Het voorstel van SGP-Kamerlid B. van der Vlies om meer geld beschikbaar te stellen voor basisschooldirecteuren, kreeg veel bijval. Directeuren van kleine basisscholen moeten meer tijd krijgen voor hun leidinggevende taken. Volgens Tweede-Kamerlid Barth (PvdA) is dat de consequentie van de autonomere scholen die Hermans voorstaat. ,,Autonomere scholen kunnen niet zonder sterk management.''

De directeuren van basisscholen hebben nu te weinig tijd hun taken goed uit te voeren omdat ze ook voor de klas moeten staan.