ECB verschaft banken `millenniumgeld'

De Europese geldmarkt zal morgen even de adem inhouden als de Europese Centrale Bank (ECB) met een rentebesluit komt. De markten zijn vrijwel zeker van een renteverhoging. De geldmarkttarieven zullen morgen dan ook alleen sterk bewegen als de ECB haar kruit droog houdt of de omvang van de rentestap tegenvalt.

In de verslagweek bleef de driemaands interbancaire rente vrijwel onveranderd op 3,5 procent. Het was deze keer de `beurt' aan de tweemaandsrente om een millenniumpremie te incasseren. De vervaldatum van het tweemaandstarief kwam eind oktober in de buurt van het millenniumeinde waardoor ook het bijbehorende risico toenam. Dit is het risico dat betalingssystemen rond de eeuwwisseling vastlopen en debiteuren daardoor hun verplichtingen niet kunnen nakomen. De tweemaands interbancaire eurorente steeg afgelopen week van 2,93 naar 3,49 procent, vergelijkbaar met de premie die een maand eerder in de driemaandsrente kroop.

De ECB doet er alles aan om de eeuwwisseling soepel te laten verlopen. Wellicht dat in dat kader ook de opmerkelijke grote toewijzing van de langerlopende herfinanciering moet worden gezien (zie balans). Dit is een faciliteit met een looptijd van drie maanden en een rentetarief dat marktconform is. Banken kunnen een bepaald tarief bieden, waarop de ECB vervolgens naar eigen goeddunken toewijst. Van een marktconform tarief leek de afgelopen week echter geen sprake. De ECB had geen oog voor de prijsstelling, maar wilde kennelijk koste wat kost een royale 10 miljard euro extra aan de banken toewijzen. Het marginale rentetarief hierop, het laagste tarief waarop wordt toegewezen, kwam dan ook ruim 30 basispunten lager uit dan de driemaands euribor-rente. In eerdere toewijzingen lag het marginale tarief slechts enkele basispunten onder het markttarief. Banken die dit keer laag hadden geboden kregen weliswaar goedkoop geld, maar banken die op een marktconformer tarief rekenden kregen een volledige toewijzing.

Naast de 10 miljard euro verruiming uit hoofde van de langlopende herfinanciering kregen de banken ook een 24 miljard euro ruimere basisherfinanciering toegewezen. Na de vrij krappe situatie van de afgelopen week was dit gewenst. Omdat verder de Italiaanse overheid weer belastinggelden zag binnenstromen (zie post overheid: 19 miljard euro) en van de toename van de bankbiljettencirculatie een verkrappende werking uitging (2,7 miljard euro), hielden de banken per saldo 16,9 miljard euro meer aan op de kasreserverekening.

Bron: ING Economisch Bureau