Kapitein Westerling

In het artikel `Speciale troepen Indië vrijgevochten bende' (NRC Handelsblad, 14 oktober) over het proefschrift van historicus Jaap de Moor wordt gesuggereerd dat kapitein Westerling niet door zou hebben gehad dat het belangrijk is de bevolking voor je te winnen om te voorkomen dat de guerrilla's onder de bevolking kunnen schuilen.

,,Het zou volgens De Moor veel beter zijn geweest om niet alleen nationalisten te bestrijden met geweld, maar ook de harten en geesten van de plaatselijke bevolking te winnen [...]. Voor zulke campagnes miste Westerling evenwel het karakter en de intelligentie. Zo'n aanpak was voor iemand als Westerling te hoog gegrepen. Hij was er te dom voor.''

Zowel de bewering dat Westerling dit niet zou hebben geweten als de conclusie dat dit dan op domheid zou wijzen is onjuist.

Tijdens de Vietnam-oorlog (in 1964 en 1967) is Westerling door de Amerikanen gevraagd advies te geven over hoe zij het beste de guerrilla in Vietnam konden bevechten. Per memorandum gaf hij het advies tot ,,Een doelgericht gebruik van het Amerikaanse oorlogspotentieel, evenwel niet in destructieve zin doch als positief, sociaal en menselijk machtsvertoon. Dus geen bommen op Noord-Vietnam, maar voorlichting, onderwijs, voedsel en medicamenten''.

Dit was bedoeld als psychologische oorlogvoering, om het de Viet-Cong moeilijker te maken onder de bevolking te kunnen schuilen. Voor Zuid-Vietnam gaf hij het advies ,,Het programmeren van de gebruikmaking en inzet van het volledige potentieel der regerings- en VS-strijdkrachten ten behoeve van hulpbetoon aan en bevordering van de zelfwerkzaamheid van de bevolking, zoals: de bouw van scholen, poliklinieken, ziekenhuizen, communicatie-centra, de aanleg van irrigatiewerkzaamheden enz., enz.''

Verder gaf hij het advies ,,Elk strafbaar feit, begaan door regerings- of VS-personeel tegenover het Vietnamese volk, wordt zo snel en zo streng mogelijk bestraft''. Massale militaire acties moesten vervangen worden door counter-guerrilla, ,,alle B-52 bombardementen, zowel in Noord- als in Zuid-Vietnam, dienen gestopt te worden. Zulke verwoestende bombardementen, die buiten elke menselijke controle vallen, veroorzaken bij de bevolking alleen onmenselijke angst, afkeer en tenslotte haat jegens de bedrijvers ervan.'' Deze adviezen tonen aan dat kapitein Westerling wel degelijk doorhad dat het belangrijk is de plaatselijke bevolking voor je te winnen.

De Amerikaanse legerleiding, geschoold op West Point (een van de weinige universiteiten in Amerika met de `most competitive' ranking, net zoals Harvard en MIT) heeft de adviezen van Westerling niet opgevolgd en verkoos bommen (en ontbladeringsmiddelen, napalm, e.d.) te blijven gooien. Met zijn conclusie dat Westerling `te dom' was, zegt De Moor dus impliciet dat de Amerikaanse legerleiding `te dom' was. Of zou het zo kunnen zijn dat noch de intelligente top van Amerika noch Westerling `dom' was?

Achteraf is het altijd makkelijk genomen beslissingen te beoordelen. Om dit dan ook nog met krachttermen als `te dom' te doen getuigt niet van de voor een goed historicus vereiste objectiviteit, noch van historisch perspectief.