Gepensioneerden laken PGGM

De Belangenvereniging van Gepensioneerden bij PGGM is ontevreden. De ouderen lieten gisteren op de vergadering van de adviesraad van het fonds, waarin zij voor het eerst zitting hebben, een bommetje achter.

Pensioen is er voor gepensioneerden, maar mogen zij er zelf ook over (mee)beslissen? Meer dan 800 miljard gulden kapitaal beheren de Nederlandse pensioenfondsen, maar gepensioneerden hebben nauwelijks greep op de besturen die het beleid voeren. Bijna alle pensioenfondsen zijn stichtingen, de besturen daarvan zijn het vrijwel exclusieve domein van werkgevers en vakbonden, een machtspositie die voortvloeit uit het CAO-overleg. Pensioen is uitgesteld loon.

Neem pensioenfonds PGGM. Sinds kort heeft het zeven gepensioneerden in de raad van advies opgenomen. Het aantal werkgeversleden nam ook met zeven toe, zodat het evenwicht tussen werkgevers en werknemers inclusief gepensioneerden in stand bleef. Het adviescollege telt nu 84 leden.

De entree van de gepensioneerden in het pensioenoverleg is een uitvloeisel van een convenant dat werkgevers en werknemers anderhalf jaar geleden sloten met de ouderenorganisaties in het CSO. PGGM werkt voor ruim 120.000 gepensioneerden en 751.000 premiebetalende medewerkers in de welzijns- en gezondheidszorg.

Bij PGGM zijn vier van de zeven ouderenzetels in de adviesraad gereserveerd voor gepensioneerde vertegenwoordigers van de vier CAO-bonden. Drie zijn voor de Belangenvereniging Pensioengerechtigden PGGM, die ruim 1600 leden heeft. Zijn dat niet wat weinig leden op zoveel gepensioneerden? ,,Er is wel een groot potentieel aan leden, maar wij konden hen tot nu niet benaderen, kenden hun namen en adressen niet. Het convenant regelt onder meer dat wij alle gepensioneerden een brief kunnen sturen'', zegt voorzitter F. Helmer van de belangenvereniging. Met PGGM wordt overigens nog gepraat over de inhoud van die brief.

Gisterochtend zaten de gepensioneerden voor het eerst aan tafel bij de raad van advies en de belangenvereniging liet direct een bommetje achter. In een nota kritiseren zij het feit dat de gepensioneerden ondanks eerdere toezeggingen niet volledig hebben meegedeeld in de loonstijgingen van de werknemers in de bedrijfstak. Verder zijn de pensioenpremies te laag vastgesteld, zodat werkgevers en werknemers ,,gesubsidieerd'' worden. En de vereniging wil dat gepensioneerden meer invloed krijgen op het bestuursbeleid.

Auteur B. Bruinsma van de nota, sprekend op persoonlijke titel: ,,Het stoort mij dat het bestuur van het pensioenfonds PGGM in het jaarverslag uitgebreid praat over zijn brede maatschappelijke verantwoordelijkheid als aandeelhouder in ondernemingen. Terwijl het ontbreekt aan sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden.''

Het steekt hem met name dat de gepensioneerden sinds 1994 niet volledig meedelen in de loonstijgingen in de bedrijfstak. Daardoor zijn de PGGM-gepensioneerden bijna 238 miljoen gulden misgelopen. Dat willen zij graag alsnog ontvangen.

Een ander kritiekpunt is de te lage pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen. PGGM leed afgelopen jaren bijvoorbeeld miljardenverliezen op werknemers van semi-overheidsbedrijven die na de privatisering van pensioenfonds ABP naar PGGM overkwamen. Hun pensioenpremies zijn door het bestuur van werkgevers en werknemers te laag vastgesteld en het tekort wordt gefinancierd uit het vermogen van PPGM, en, zo veronderstellen de gepensioneerden, met geld dat zijzelf te weinig hebben ontvangen.

,,Het belang van gepensioneerden bij hun pensioen is veel groter dan dat van werknemers bij een paar procent meer of minder loon'', vindt Bruinsma. Hij becijfert het gemiddelde PGGM-pensioen op 600 gulden per maand. ,,Mijn pensioen vandaag is hun pensioen morgen. Elke werknemer kan morgen in een vergelijkbare positie als een gepensioneerde door invaliditeit of overlijden van de partner, en dezelfde onrechtvaardigheid ervaren.

,,Je voelt je machteloos en radeloos. In het poldermodel van werkgevers, werknemers en overheid zijn twee grote groepen die niet mogen meepraten: gepensioneerden en arbeidsongeschikten. Politiek Nederland heeft deze kiezersgroepen nog maar nauwelijks ontdekt, of wil er niet op inspelen.''

    • Menno Tamminga