Belasting

In NRC Handelsblad van 21 oktober wordt door Flip de Kam de onroerend-zaakbelasting aangesneden. Per saldo verkiest hij de OZB boven een geringe verhoging van de BTW. Op goede gronden. Echter: andere mogelijkheden laat hij buiten beschouwing, zoals bijvoorbeeld het beperken van de OZB tot een belasting op bebouwd oppervlak. Dat compenseert de eenzijdigheid van de rijksbijdrage aan de gemeentekas voor zover die is gebaseerd op de gemiddelde bouwhoogte, bovendien, de benodigde gegevens zijn eenvoudig te ontlenen aan plankaart en kadaster. De gemeente wordt niét beroofd van enige financiële autonomie, terwijl de burger wél verlost wordt van een controleur die altijd op een gegeven moment op de stoep staat. Bijvoorbeeld om degene die zijn huis opknapt en daarbij BTW betaalde dubbel te pakken: BTW én OZB.

    • Vincent Loosjes