Minder medicijnen via het ziekenfonds

Het aantal geneesmiddelen dat het ziekenfonds vergoedt moet fors worden beperkt. Welke medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen beslissen artsen, apothekers en zorgverzekeraars in onderling overleg.

Dit is een element uit het advies van de `begeleidingscommissie uitvoering geneesmiddelenbeleid' onder leiding van oud-minister B. de Vries. De commissie heeft vanmiddag haar eindrapport aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid), die om het advies vroeg. Op dit moment is het de minister zelf die op advies van het college voor zorgverzekeringen bepaalt welke medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Het medicijnenpakket dat de commissie voor ogen staat zal nog maar zo'n tweeduizend geneesmiddelen bevatten, aanmerkelijk minder dan de tienduizend tot vijftienduizend die op dit moment worden vergoed.

Overigens zijn dit lang niet allemaal verschillende geneesmiddelen: dezelfde pillen waarvan alleen de hoeveelheid werkzame stof verschilt worden als afzonderlijk medicijn geboekt, net als de doosjes waarin verschillende aantallen tabletten zijn verpakt.

De commissie had als opdracht na te gaan of de in het regeerakoord afgesproken maatregelen om de stijging van de uitgaven voor medicijnen af te remmen tot het gewenste resultaat zullen leiden. Volgens de commissie is het met deze maatregelen niet goed mogelijk de groeiende consumptie van almaar duurder wordende medicijnen aan te pakken. Daarom stelt de commissie nu voor het aantal medicijnen dat wordt vergoed te beperken.

De commissie verwacht ook besparingen als zorgverzekeraars medicijnen inkopen. In het regeerakkoord was al vastgelegd dat de apotheker die de medicijnen levert deze niet meer zelf mag inkopen. Borst stelde eerder al voor de inkoop van de medicijnen bij de zorgververzekeraars onder te brengen.

Volgens de commissie heeft dit pas zin als de minister een aantal regelingen om de prijzen van medicijnen in de hand te houden intrekt. De medicijnen zullen dan goedkoper worden omdat de verzekeraars op de prijs ervan kunnen concurreren. Dit zal met name het geval zijn bij medicijnen waarvan het patent is verlopen, de `generieke medicijnen' die door verscheidene fabrikanten worden geleverd. De organisatie van apothekers KNMP had Borst al eerder voorgesteld het bestaande systeem, waarbij leveranciers kortingen geven om apothekers te bewegen hun medicijnen te kopen, te vervangen door concurrentie op basis van prijzen.

De commissie is van oordeel dat de wet die de prijzen van de geneesmiddelen aan een maximum bindt gehandhaafd moet blijven.