KNMG: arts mag doodswens van kind honoreren

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vindt het goed dat artsen gehoor mogen geven aan de doodswens van kinderen van twaalf tot zestien jaar als de ouders daarmee instemmen. Dit blijkt uit de reactie van de KNMG op het kabinetsvoorstel voor de nieuwe euthanasiewet. Maar de bepaling over de situatie waarin (een van de) ouders het niet eens is met de euthanasiewens van hun kind moet volgens de KNMG worden geschrapt, omdat die situatie zich in de praktijk nooit zou voordoen. Volgens het wetsvoorstel geeft ook in dat geval de wens van het kind de doorslag. De KNMG pleit verder voor een iets andere formulering van de status van de schriftelijke wilsverklaring voor euthanasie. Het wetsvoorstel stelt dat een arts deze kan volgen, tenzij hij ,,gegronde reden'' heeft dit niet te doen. Volgens de KNMG kan die laatste toevoeging aanleiding zijn voor ongewenste discussies rond het sterfbed en moet hij daarom vervallen.