Millennium verkrapt geldmarkt

De eurogeldmarkt werd ook in de afgelopen week gekenmerkt door de gebruikelijke patronen. Zo nam de kredietverlening aan het bankwezen af met 5,3 miljard euro. Dit was voornamelijk het gevolg van de vervanging van een basisherfinancieringsregeling door een 5 miljard kleinere nieuwe regeling.

In totaal schreven 791 partijen in op de nieuwe faciliteit, voor een bedrag van 1298 miljard euro. Slechts 3,88 procent van het bedrag werd toegewezen. Dit is het laagste toewijzingspercentage sinds de start van de monetaire unie, hetgeen een weerspiegeling is van de rentevrees in de markt.

De afname van de kredietverlening had een verkrappend effect op de geldmarkt. De post `bankbiljetten in omloop', die daalde met 1,6 miljard euro, zorgde daarentegen voor een verruiming van de geldmarkt. Hoewel het aantal bankbiljetten in omloop daalde, is sinds februari een stijgende tendens zichtbaar in de waarde van deze post. Aan het eind van dit jaar zal hier waarschijnlijk nog een flinke portie bijkomen in verband met de millenniumvrees. Zo berekende de centrale bank van Engeland bijvoorbeeld dat de bankbiljettencirculatie in het Verenigd Koninkrijk door de millenniumangst waarschijnlijk met 5 miljard pond zal toenemen. Gegeven het aantal bankbiljetten dat al in omloop is (25 miljard pond), gaat het om een effect van ongeveer 20 procent. Een dergelijke stijging in het eurogebied zou neerkomen op een verkrapping van de eurogeldmarkt met 69 miljard euro hetgeen een aanslag op de reserverekening zou betekenen. Om te voorkomen dat de daggeldrente scherp oploopt, zal de ECB waarschijnlijk de kredietverlening aan het bankwezen opvoeren.

Naast de afname van de bankbiljettencirculatie droeg ook de afname van de schatkistsaldi bij aan de verruiming van de geldmarkt. Door inkomsten en uitgaven van voornamelijk de Italiaanse overheid daalde de post `verplichtingen in euro (inclusief overheden)' met 9,4 miljard euro. De post `rekeningen-courant' steeg als gevolg van alle transacties met 7 miljard euro, wat aangeeft dat de geldmarkt per saldo is verruimd. Het bedrag dat de banken in de huidige reserveperiode gemiddeld hebben aangehouden daalde met ruim een miljard tot 103,9 miljard euro. De banken houden daarmee nog steeds meer aan dan de verplichte reserve-aanhouding van 102,8 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau