FATSOENSREGELS

De jacht is gebonden aan wettelijke regels, maar de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft ook zelf 23 gedrags- en weidelijkheidsregels vastgelegd. Dit zijn de regels van fatsoen voor de jager. De KNJV beschikt over een tuchtcommissie. Als een jager zich niet aan de weidelijkheidsregels houdt, kan de commissie de jager berispen of de politie adviseren de jachtakte in te trekken dan wel niet te verlengen.

De KNJV omschrijft de weidelijke jager als een ,,vakkundig jager met eerbied voor de natuur, die in het besef van zijn verantwoordelijkheid de jacht uitoefent. Hij leeft de wettelijke verplichtingen des lands na, gedraagt zich fatsoenlijk ten opzichte van zijn medeburgers en jaagt volgens de door de jagersgemeenschap aanvaarde normen''.

Jachtveld De jager dient flora en fauna te beschermen tegen onredelijke of onrechtmatige aantasting, het dier te helpen in barre omstandigheden, contact te houden met de grondgebruikers en zijn jacht- en natuurkennis op peil te houden.

Schieten De jager behoort alleen te schieten als hij het dier voldoende kan herkennen, dodelijk kan treffen en ook binnenhalen. Er dient niet geschoten te worden als het dier op dat moment gemakkelijker te raken is door een andere jager.

Dieren De jager dient alle middelen aan te wenden om de dieren niet onnodig te laten lijden. Hij moet ervoor zorgen dat hij het wild binnenhaalt en niet in het veld laat liggen.

Medejagers De jager gedraagt zich collegiaal ten opzichte van medejagers, brengt de jacht niet in diskrediet en volgt stipt de aanwijzingen van jachtmeester of jachtopziener.