Ziekteverzekeraar wil premie met 10,6 procent verhogen

De particuliere ziektekostenverzekeraars willen volgend jaar hun premies met 10,6 procent verhogen. Dat is ruim 3 procentpunt meer dan tot nu toe op basis van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mocht worden aangenomen.

De zorgverzekeraars menen dat de stijging noodzakelijk is om verliezen te compenseren en de verwachte hogere kosten voor het komende jaar op te vangen. Die kosten zijn volgens de verzekeraars vooral het gevolg van hogere uitgaven aan geneesmiddelen, hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. Ook de verwachte dure ziekenhuis-CAO draagt bij aan het pessimistische toekomstbeeld van de verzekeraars.

Minister Borst (VWS) ging tot nu toe uit van een stijging van de premies van 7,5 procent: vijf procent voor de kostenstijging en 2,5 procent als `inhaalslag' ter compensatie van de verliezen. Dat staat ook in de Zorgnota 2000, die het ministerie met Prinsjesdag presenteerde.

De verzekeraars vinden echter dat zij gelijke tred mogen houden met de premies voor het ziekenfonds. Die stijgen volgend jaar met bijna 11 procent, van 7,3 naar 8,1 procent van het inkomen.

De zorgverzekeraars maken al jaren verlies. In 1997 bedroeg het verlies in de sector 340 miljoen gulden, vorig jaar liep dat op naar 380 miljoen. De zorgverzekeraars stelden toen dat een stijging van 12 procent nodig zou zijn om de verliezen te compenseren. Onder druk van het kabinet werd evenwel van de hoge stijging afgezien. De premieverhoging kwam toen, ook onder invloed van concurrentie tussen de diverse zorgverzekeraars, uit op 9 procent.

De brancheorganisatie Zorgverzekeraars mag haar leden niet adviseren een premieverhoging door te voeren. Dat is in strijd met de Mededingingswet. Tijdens een congres, vorige week, berekende de brancheorganisatie echter de werkelijke kostenstijging voor het komend jaar en zette die af tegen de berekening van het ministerie.

De kosten zijn volgens de organisatie de afgelopen vijf jaar met 59 procent gestegen, terwijl de premies maar met 49 procent toenamen.