Werkgevers willen aanpak `kunstbanen'

Werkgeverscentrale VNO-NCW wil het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen indammen. Die zijn met de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet allemaal meer nodig, aldus werkgeversvoorzitter Blankert.

,,Het moet in deze arbeidsmarkt niet zo'n kunst zijn om mensen uit een kunstbaan te krijgen'', aldus Blankert, die vanochtend een plan van aanpak lanceerde om het personeelstekort in het bedrijfsleven te lijf te gaan. De werkgeversvoorzitter vindt dat gesubsidieerde arbeid, zoals Melkertbanen en banenpools, te veel is `uitgedijd'. ,,Gesubsidieerde arbeid is ontstaan vanuit doemdenken over de arbeidsmogelijkheden, maar dat is niet langer relevant voor een deel van de gesubsidieerde werkers.''

De Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), waar de subsidieregelingen onder vallen, fungeert volgens Blankert onvoldoende als opstap naar regulier werk. ,,Het zijn bedrijfstakken op zichzelf geworden, waar je net zo goed kunt werken als in een normaal bedrijf, maar met een zekere extra aantrekkingskracht. Mensen die er eenmaal in zitten blijven er in, omdat men geen financieel voordeel ziet in een normale baan.''

De werkgeversvoorzitter vindt dat strenger geselecteerd moet worden wie een gesubsidieerde baan krijgt. ,,Dat zouden alleen die mensen moeten zijn voor wie ook echt geen enkel uitzicht bestaat in het reguliere bedrijfsleven.'' Wie nu een WIW-baan vervult, moet zo snel mogelijk naar een reguliere baan worden bemiddeld. ,,De financiële prikkel om een baan in de markt te aanvaarden moet worden vergroot.''

VNO-NCW wil daarnaast het reservoir `inactieven' aanspreken ten behoeve van de 150.000 vacatures die bij bedrijven openstaan. Bijna de helft daarvan is moeilijk vervulbaar. ,,Wie kan werken, moet ook werken'', vindt Blankert. ,,Ons uitkeringsstelsel is ontstaan op basis van massale werkloosheid in economisch zware tijden.'' Te veel mensen zijn daardoor volgens de werkgevers in een `uitkeringssituatie' terechtgekomen. ,,Dat vraagt om een grootscheepse inzet om mensen uit de inactiviteit te halen.''

Behalve door inperking van gesubsidieerd werk willen de werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt verhelpen door werktijden te verruimen, oudere werknemers langer te laten doorwerken en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Verder moeten zieke en arbeidsongeschikte werknemers wat VNO-NCW betreft sneller aan het werk.

VNO-NCW voelt er niets voor asielzoekers in te schakelen voor moeilijk vervulbare vacatures, zoals de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland onlangs opperde. ,,De krapte op de arbeidsmarkt kan geen aanleiding zijn de groep asielzoekers te zien als een arbeidsreserve voor onze arbeidsmarkt.'' Volgens Blankert zijn de risico's daarvan te groot. ,,Dat zou kunnen leiden tot een aanzuigende werking op asielzoekers.''