Rentevrees even uit geldmarkt

De rentevrees die vorige week tot uitdrukking kwam in een oplopende daggeldrente en een recordinschrijving op de herfinancieringsfaciliteit liep, nadat de Europese Centrale Bank donderdag besloot de rente niet te verhogen, weer uit de markt. De daggeldrente daalde met circa 20 basispunten en stabiliseerde zich uiteindelijk fractioneel boven de refi-rente van 2,5 procent.

Omdat de geldmarktpartijen op termijn nog wel rekening houden met een renteverhoging is de daggeldrente inmiddels weer wat opgelopen en de rentedaling van de wat langere geldmarkttarieven beperkt gebleven.

Verder verviel een oude basisherfinancieringsfaciliteit, die werd vervangen door een 2 miljard kleinere nieuwe faciliteit van 97 miljard euro. Andere verkrappende mutaties deden zich voor in de posten `bankbiljetten in omloop' en `verplichtingen in euro (incl. overheden)'.

Omdat de particuliere sector van het eurogebied in de afgelopen week meer contanten wenste aan te houden, nam het aantal bankbiljetten in omloop toe met 2,1 miljard euro. Ook de verplichtingen van het bankwezen aan met name de Italiaanse overheid namen toe. Deze creditering van het schatkistsaldo volgt op de uitgifte van leningen van de Italiaanse overheid. Een groot deel van de Italiaanse overheidsschuld is kort gefinancierd. Hierdoor komen regelmatig oude leningen te vervallen, die moeten worden afgelost. Voor die aflossing geeft de Italiaanse overheid nieuwe schuldtitels uit. Omdat het moment van aflossing en de uitgifte van een nieuwe lening niet samenvallen, is het effect op de geldmarkt niet neutraal. In deze verslagweek leidde de transactie tot een verkrapping van de geldmarkt met circa 5,4 miljard euro.

Tegenover deze verkrappende mutaties stonden ook enkele verruimende veranderingen. Zo nam de post `overige leningen' toe met 0,3 miljard euro en steeg het beroep op de marginale beleningsfaciliteit met 0,2 miljard euro. Uiteindelijk daalde als gevolg van alle transacties de reserve-aanhouding met 7,7 tot 101,9 miljard euro, wat duidt op een verkrapping van de geldmarkt. Het gemiddeld bedrag dat toe nu toe is aangehouden op de reserverekening bedraagt 104,4 miljard euro en ligt daarmee 1,4 miljard euro boven het verplichte bedrag dat het bankwezen gemiddeld per maand moet aanhouden.

Bron: ING Economisch Bureau