Onderwijsraad

De Onderwijsraad wil een verplichte test rekenen en taal invoeren voor de acht- en twaalfjarige leerlingen op de basisschool. Hiermee volgt zij de koers die in het Verenigd Koninkrijk al enige jaren geleden is ingezet, zij het dat daar kinderen van zeven en elf jaar worden getest.

De Ofsted-inspectie door een aantal inspecteurs die enkele dagen binnen de school verblijven heeft zijn equivalent gevonden in het Integraal School Toezicht (IST) in Nederland. De resultaten van scholen worden gepubliceerd in de zogenaamde Performance Tables, ook wel de League Tables genoemd. Kranten in Engeland storten zich op deze lijsten en maken hun eigen lijsten van de best en zwakst scorende scholen. Ook in Nederland werpen enkele kranten zich op de kwaliteitskaarten die ons middelbaar onderwijs in beeld brengen. De onderwijsraad wil de resultaten van jaarlijkse toetsen vermeld zien in de schoolgidsen, zodat ouders inzicht krijgen in de prestaties van de school. Welke prestaties?

Tijdens de IST-bezoeken hanteert de Inspectie een zorgvuldig systeem waarbij de school op een aantal domeinen wordt doorgelicht. Het IST resulteert in een rapport waarmee de school een staalkaart aangereikt krijgt over haar functioneren. Waar nodig zal het beleid van de school worden aangepast. Er wordt ook gekeken naar het leerstofaanbod.

`Bildung ist mehr' was de leuze van Oostenrijk toen dit land het voorzitterschap van de EU hanteerde. Door deze voorzet van de Onderwijsraad zullen we onherroepelijk hetzelfde zien wat in Engeland gebeurde. Meer aandacht voor de cognitieve vakken. Extra uren voor het reken- en taalonderwijs. Dat daarmee de problemen in het onderwijs, die volgens het redactioneel hoofdartikel van 7 oktober onbeheersbare trekjes beginnen te vertonen, worden opgelost, is een regelrechte illusie.

`Bildung ist mehr'. Dan horen vakken als training in sociale vaardigheden, dans, handvaardigheid, tekenen, drama, muziek een volwaardige plaats op het lesrooster te houden. Dan blijft naar school gaan een uitdaging voor leerling en leerkracht.

Ik hoop van harte dat dit idee van de Onderwijsraad niet op de politieke agenda van onze `target gerichte' regering zal verschijnen.

    • H.J. Groot Wassink