ONBEVOEGD

In zijn column `Onbevoegd' (W&O, 2 oktober) beweert de heer Prick dat ik tegen het studiehuis zou hebben gefulmineerd. Dat was niet mijn bedoeling. Ik ben een voorstander van het studiehuis.

Hij heeft overigens wel gelijk in zijn betoog dat het studiehuis een andere instelling van de leerkracht vraagt. Begeleiding speelt in het onderwijs, of je nu voor of tegen de onderwijsvernieuwingen bent, een steeds grotere rol. Dit stelt pedagogische en didactische eisen aan een docent. De docent dient hierin wel degelijk bekwaam te zijn. En om aan te geven of iemand in iets, wat dan ook, bekwaam is, hebben we diploma's uitgevonden. Diploma's worden uitgegeven aan diegenen die een bepaalde erkende opleiding met succes doorlopen hebben. Natuurlijk zegt zo'n diploma niet alles, maar het geeft een werkgever, instituut of een andere belanghebbende een zeker houvast.

Op de leraarsopleidingen, zowel eerste- als tweedegraads, wordt erg veel aandacht geschonken aan het begeleiden en leiding geven aan de op te leiden groepen. Ook aan pedagogiek wordt veel aandacht geschonken. Als men deze opleidingen met goed gevolg heeft doorlopen en door middel van een diploma voor bevoegd wordt verklaard, dan kun je er in redelijke mate van uitgaan dat de betreffende persoon iets in die richting kan. Dit is niet het geval met mensen die zo'n diploma niet hebben. Je kunt als onderwijsgevende instantie een keer geluk hebben, maar een redelijke mate aan zekerheid heb je geenszins.

Om vervolgens de bijlessen die gegeven worden op huiswerkbegeleiding met de schoolsituatie te vergelijken, geeft blijk van gebrek aan realiteitszin. Het maakt nogal wat uit of je tien gemotiveerde kinderen voor bijles in een vrijwillige situatie bij elkaar hebt, of een, wat motivatie betreft, heterogene groep van dertig.

    • Steef Ton Arnhem