Pensioenweelde

Frans Prins van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen wil de gepensioneerden en de lezers doen geloven dat de pensioenfondsen geen winst of overwinst kunnen maken omdat ze geen winstdoelstelling hebben (NRC Handelsblad, 2 oktober).

De gepensioneerden, zeker die van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, weten wel beter en de lezers van deze krant kunnen beter weten dankzij de berichtgeving van o.a. Menno Tamminga.

In de krant van 13 augustus stond bijvoorbeeld een interessant artikel onder de titel `Wentelen in pensioenweelde'.

Toch zal ik het pleidooi van de NPB om de gepensioneerden een millenniumuitkering te geven, niet ondersteunen. De ANBO, de bond voor vijftig-plussers, Prof.dr. Pieter M.C.de Lange, `pensioenhoogleraar' in Nijmegen en Jan van Zijl, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, wijzen een betere weg. De ANBO wil dat de afroming van pensioenfondsen wordt gestopt en dat er een wettelijke verplichting komt om pensioenen waardevast te indexeren op basis van de consumentenprijsindex.

Volgens prof. De Lange is koopkrachtbescherming een zo noodzakelijk deel van de pensioenregeling dat daarvoor in ieder geval altijd dekking aanwezig zou moeten zijn.

Zelfs bij een geringe geldontwaarding van 2 procent per jaar is de pensioengulden na twintig jaar nog maar 67 cent waard. En dat geldt voor euro's net zo hard als voor guldens, zegt De Lange. Tenslotte Jan van Zijl. Hij diende een initiatief-wetsvoorstel in om de besteding van pensioenoverschotten te regelen. Pensioenfondsen zou moeten worden verboden overschotten terug te betalen zolang niet is voorzien in het welvaartsvast houden van de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken.

Het zou goed zijn als de NPB en alle ouderenorganisaties het voorstel van Van Zijl zouden steunen. Pas dan heeft het voorstel in de Tweede Kamer kans van slagen.

    • Ko Veldkamp