CITATEN

Enkele citaten van door NRC Handelsblad geënquêteerde decanen. De citaten zijn anoniem – alleen de vestigingsplaats van de school waar de decaan werkt wordt vermeld.

Weinig tijd ,,Je hebt chronisch meer tijd nodig dan er door de school voor wordt uitgetrokken.'' Denekamp

,,Het aantal uren dat de school verstrekt is niet genoeg voor het uitvoeren van het werk.'' Assen

Motivatie vakdocenten ,,Wat mij tegenvalt is de motivatie van de vakdocenten om voorlichting voor het vak te geven. Ik gebruik daar een prima methode voor. Helaas, mijn collega's zijn te zeer bezig met hun lesstof om daarnaast nog eens energie te steken in horizonverruiming en zelfconceptontwikkeling en een beetje toekomstgericht denken van de leerlingen.'' Amsterdam

MBO's te groot ,,Door schaalvergroting van MBO naar ROC is een enorme verschraling opgetreden in de contact- cq. informatiemogelijkheden tussen decanen en het ROC: moeilijk bereikbaar, ondoorzichtige organisatie, geen bericht van plaatsing enz.'' Beesel

Slechte voorlichting ,,Ik vind dat de vervolgopleidingen (HBO en universiteiten) in hun voorlichting nog te weinig rekening houden met de tweede-fase-ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Merkwaardig als men bedenkt dat met name vanuit de HBO-raad en VSNU (de samenwerkende universiteiten, red.) de aanzetten zijn gegeven voor de tweede fase-.'' Assen

Leerlingen twijfelen ,,De tijd die per leerling besteed wordt neemt de laatste jaren gestaag toe. Enerzijds omdat men naast het kiezen van de juiste studie ook de arbeidsmarkt in de gaten wil houden. Anderzijds twijfelt een steeds groter aantal leerlingen om een studie te kiezen en start liever na het eindexamen met één jaar buitenland. Een enquête na een jaar studeren geeft aan dat te veel leerlingen van studie wisselen of te lichtvaardig gekozen hebben.'' Breda

Voorlichtingsdag ,,Waarom bestaat er nog geen dag van de studiekeuze? Op die nationale dag worden alle studenten naar hun middelbare school gestuurd om inlichtingen te verstrekken.'' Zoetermeer

Allochtonen ,,Wij moeten de leerlingen achterna zitten en constant motiveren en aansporen tot het bezoeken van open dagen. Bij de diploma-uitreiking (op 4 juni) wist ruim een kwart van de leerlingen nog niet wat ze gingen doen of ze hadden zich nog niet laten inschrijven. Gelukkig hebben we ook positieve leerlingen, maar die zijn ruim in de minderheid. Onze school bestaat voor 80 procent uit allochtonen, die overal zelf achteraan moeten, zonder hulp van ouders. De ouders hebben vaak niet het minste idee wat hun kind doet (welke richting).'' Rotterdam

Rol decaan ,,Het valt mij bij enquêtes van oud-leerlingen op dat zij aangeven bij hun studiekeuze `gestuurd' te zijn door hun persoonlijke omgeving. De rol van de decaan is kennelijk snel vergeten. In bepaalde gevallen weet ik zeker een leerling te hebben gewezen op een bepaalde studierichting'' Zoetermeer

Uit de klas ,,Op onze school wordt binnenkort het FUWA (functiewaarderingssysteem) ingevoerd. De decaan wordt een aparte functionaris en dus geen docent met taakuren. De decaan mag geen docent zijn op de school, en wordt dus uit de klas gehaald! Zowel de leerling als de decaan zullen elkaar minder goed kennen.'' Breda

Late keuzes ,,Keuzes maken of advies vragen wordt (door leerlingen, red.) steeds vaker naar een later tijdstip verschoven.'' Alkmaar

Informatie,,Er zijn leerlingen die er zonder decaan ook wel komen. Die leerlingen spreek ik maar zelden. Andere leerlingen komen heel vaak terug om informatie en/of advies. Het komt ook vaak voor dat leerlingen met persoonlijke problemen bij de decaan aankloppen.'' Eindhoven

Verspilling ,,De enorme verspilling aan voorlichtingsmateriaal die hogescholen en universiteiten sturen, soms dubbel!''

Amsterdam