Rentevrees beheerst geldmarkt

De rentevrees die de financiële markten de afgelopen weken bekroop werd ook gevoeld op de eurogeldmarkt. Zo steeg de daggeldrente voor het eerst sinds tijden tot ongeveer tien basispunten boven de refi-rente van 2,5 procent. De ruimte op de geldmarkt gaf hiertoe nauwelijks aanleiding. Zo voldoet het bankwezen, met een gemiddelde reserve-aanhouding van 105,4 miljard euro, ruimschoots aan de reserveverplichting van 103 miljard euro.

Omdat de banken een spoedige renteverhoging door de Europese Centrale Bank niet geheel uitsluiten, schreven ze gisteren massaal in op de in hun ogen nog goedkope herfinancieringfaciliteit van de ECB. 673 Partijen deden mee voor een recordbedrag van 1655 miljard euro. Van de inschrijvingen werd slechts 5,4 procent toegewezen. De eurogeldmarkt werd verder gekenmerkt door de driemaandelijkse herwaardering van het financieel overzicht van het Eurosysteem. Op basis van de geharmoniseerde administratie van het Eurosysteem worden aan het einde van elk kwartaal goud, deviezen, aangehouden waardepapieren en financiële instrumenten van het Eurosysteem geherwaardeerd. De belangrijkste wisselkoersen hierbij zijn die van dollar en yen, respectievelijk 1,0665 en 112,67 per euro. De waarde per ounce (31,1 gram) goud bedroeg 284,8 euro en de waarde van de bijzondere trekkingsrechten bij het IMF werd vastgesteld op 1,301 euro per SDR.

Als gevolg van de herwaardering steeg de passiefpost `Herwaarderingsrekening' met 7,2 miljard euro. De herwaardering heeft geen effect op de geldmarktruimte. Wat de geldmarktruimte wel beïnvloedde in de verslagweek was de 6 miljard euro krappere nieuwe herfinancieringstransactie van 55 miljard euro, die op 29 september werd geëffectueerd.

Een andere verkrappende mutatie deed zich voor in de post `bankbiljetten in omloop', die steeg met 2,9 miljard euro. Tegenover deze geldmarktverkrappende effecten stonden ook enkele verruimde mutaties. Zo daalde de post `uitgegeven schuldbewijzen' met 1,6 miljard euro. Verder daalden de verplichtingen aan overheden, met name aan de Italiaanse overheid, met 13,1 miljard euro. Dit is een gebruikelijk patroon voor de overgang naar een nieuwe maand. Per saldo had een verruiming van de geldmarkt plaats. De post `rekening courant' ofwel de kasreserve-aanhouding van het totale bankwezen nam dan ook toe met 5,8 miljard euro tot 109,7 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau