Netelenbos: geen stop distributierol

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft zich gisteren nadrukkelijk gedistantieerd van berichten dat Nederland zijn rol als distributieland beter kan opgeven.

,,We moeten onze ligging maximaal blijven uitbuiten'', aldus de minister, die in Zuid-Afrika op bezoek is om daar onder meer de belangen van de Nederlandse havens en Schiphol te behartigen.

Het bevorderen van een rol als distributieland is steeds een van de kernpunten van het economische beleid van het kabinet-Kok geweest. De minister herinnerde er gisteren in Kaapstad aan dat de Rotterdamse haven en Schiphol samen goed zijn voor 11 procent van het nationaal inkomen.

Netelenbos reageerde op mediaberichten gisteren dat de Raad voor verkeer en waterstaat, een adviesorgaan van het ministerie, had aangeraden het concept van 'Nederland Distributieland' te verlaten. De Raad pleitte in plaats daarvan voor een rol van 'Nederland Regieland'. Nederland zou zich ook meer op de hoogwaardige kennis-economie moeten richten.

Daarbij zou in Europees verband moeten worden getracht de goederenstromen efficiënter te laten lopen. Ladingen voor Italië van buiten Europa zouden niet meer via Rotterdam hoeven te gaan. Nederland zou zelf moeten proberen een groter deel van de profijtelijke stromen naar zich toe te trekken. Ook zou het zijn vervoersstromen meer onder de grond moeten leiden om ruimte te sparen.

Voorts beval de Raad aan alle werkelijke kosten van de transportstromen, inclusief het beslag op ruimte en de effecten op het milieu, in de prijzen te verdisconteren. Ook dit zou echter in overleg met de partners uit de Europese Unie moeten geschieden. De Raad zou graag zien dat Nederland bij dit alles een leidende rol vervult.

Netelenbos ontkende dat het huidige kabinetsbeleid erg afweek van wat de Raad bepleitte. Zo is er al veel aandacht voor manieren om de goederenstromen zuiniger en efficiënter te verwerken. In Europees verband poogt Nederland al enige tijd om alle externe kosten in de prijzen door te berekenen. Wel erkende ze dat hiermee nog weinig is bereikt. ,,We hadden gehoopt dat de Duitsers, van wie we dachten dat die hier ook achter stonden, er tijdens hun voorzitterschap van de Unie in de eerste helft van dit jaar meer aan zouden doen.''

In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer over het advies zet de minister uiteen dat het kabinet maar in beperkte mate controle kan uitoefenen over de internationale transportstromen. Vooral in de containervaart is er een tendens tot concentratie, waarbij zeer grote schepen slechts één grote haven in een regio aandoen, vaak Rotterdam. Van daaruit worden de containers dan weer met kustvaarders, binnenschepen, vrachtwagens en treinen verder vervoerd.

Ook wezen deskundigen uit het gevolg van de minister erop dat het moeilijk is de minder winstgevende van de profijtelijke goederenstromen te scheiden. ,,De krenten in de pap komen niet zonder de pap'', aldus een van hen.