Tarieven notaris vrijer

Een nieuwe wet van staatssecretaris Cohen (Justitie) beoogt de concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen te bevorderen. De verschillen kunnen tot honderden guldens per akte oplopen.

Wat rekent de ene notaris voor het opstellen van een testament en wat rekent de ander? Die vraag is vanaf morgen aan de orde, als de nieuwe Wet op het Notarisambt in werking treedt. Anders dan tot dusverre loont het dan de moeite hun prijzen te gaan vergelijken.

De prijsverschillen kunnen naar verwachting van het ministerie van Justitie gaan oplopen tot honderden guldens per akte. In een voor cliënten aansprekend onderdeel, de notarispraktijk van het onroerend goed, worden de prijzen geleidelijk vrijgelaten. Het gaat om een fasering in notariële tarieven. Gedurende drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen notaristarieven kunnen variëren jaarlijks verruimd.

Na een evaluatie van de ontwikkelingen in het notariaat gedurende de overgangsperiode en overleg daarover met de Tweede Kamer wil staatssecretaris Cohen (Justitie) de prijzen helemaal vrijgeven. Het geleidelijk vrijlaten van tarieven in de praktijk van het onroerend goed geeft notariskantoren de tijd hun bedrijfsvoering af te stemmen op een meer liberale markt, meent de bewindsman. Op die manier wordt voorkomen dat zich ongewenste schokeffecten voordoen die nadelig zijn voor de notariële dienstverlening en de continuïteit van het notariaat.

De nieuwe wet beoogt een toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen. De prijs van een transportakte voor de overdracht van een huis van rond 300.000 gulden zou kunnen gaan dalen van 1.590 tot 1.333 gulden, zo rekent het ministerie voor. De wet laat ook het tot nu toe geldende vestigingsbeleid voor notarissen los. Het aantal notarissen is nu nog beperkt door een bij wet geregeld standplaatsensysteem. Na morgen kan elke notaris worden benoemd op een plaats die hem belieft, mits hij goedkeuring krijgt voor zijn ondernemingsplan.

In de `familiepraktijk' is van een fasering van de liberalisering geen sprake. Daar gelden vanaf morgen alleen nog maxima die aan de notaristarieven worden gesteld. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld testamenten en huwelijks- en partnerschapvoorwaarden.

De maximumtarieven in de familiepraktijk blijven nodig, meent staatssecretaris Cohen, om zeker te stellen dat lagere inkomensgroepen nog een notaris in de arm kunnen nemen.

Voor degenen die ook in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens met een inkomen onder 3.790 gulden netto) zal een maximaal tarief voor akten in de familiepraktijk van 583 gulden gaan gelden. Voor hogere inkomens geldt hier een maximumtarief van 2.332 gulden per akte. Voor degenen die vermogensbelasting betalen, zijn de tarieven niet gemaximeerd.

De huidige vereniging Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zal opgaan in een publiekrechtelijk lichaam, zoals geformuleerd in artikel 134 van de Grondwet. De nieuwe club heeft een zogeheten verordenende bevoegdheid. De beroepsgroep zal dus zelf verbindende regelingen kunnen treffen voor in de wet genoemde onderwerpen zoals beroeps- en gedragsregels, de beroepsopleiding, de verplichtingen van de notaris en die van de kandidaat-notaris tijdens zijn stageperiode.

De nieuwe wet regelt daarnaast nog een aantal zaken zoals financieel toezicht. Zo komt er een onafhankelijk Bureau Financieel Toezicht dat al dan niet naar aanleiding van klachten, onderzoek kan doen naar notarissen. Verder wordt er een regeling getroffen om cliëntengelden te beschermen. De wet schijft verder tuchtrecht en toezicht voor.