Op zoek naar Jezus

De bijdrage van Guido de Vries over Guido de Bres, het zoeken naar Jezus en de stand van zaken in het Samen-op-Wegproces (NRC Handelsblad, 3 september), is wat kort door de bocht. Niet alles waarover de kerken zich uitspreken krijgt dadelijk het kenmerk van `status confessionis'. Anders gezegd: de in de maak zijnde synodale brochure over de persoon en betekenis van Jezus Christus wordt niet een nieuw belijdenisgeschift of `tekst waarin de belangrijkste leerstellingen van een kerk zijn vastgelegd'. Nu gaat het om een tussentijdse balans, ijking en vooral om een beoogde saamhorigheidsbinding tussen de gespreksgenoten. En daarover verwachten we in het aanstaande voorjaar gewoon een synodaal discours dat pit heeft omdat het echt ergens over gaat.

Het is wel de bedoeling dat de discussie in de synoden meer omvat dan enkel een reactie op de verzoening waarover nu eens door gereformeerde hoogleraren kruid is gezaaid. Spreken over dingen heeft de kerk de laatste tijd meer gedaan, in ethische aangelegenheden en ook in zaken die spiritualiteit en geloofservaring betreffen. Gaat het over Bijbel, geloof en Jezus dan ontmoet je elkaar nogal fundamenteel. Of er mettertijd een nieuw belijdenisgeschrift van komt? Wie weet, maar daar is meer voor nodig dan een besproken en vervolgens bijgesteld bureaurapport.

En of dat `Samen op Weg' opschiet of niet? Het is al heel wat dat over enkele maanden een gezamenlijk nieuw dienstgebouw in Utrecht in gebruik wordt genomen. Van het andere proces, kerkvereniging, is het ondertussen een publiek geheim dat aan bijsturing wordt gedaan om allen in de boot te houden.

    • Synodelid Katwijk aan Zee
    • B.H. Weegink
    • Hervormd predikant