Coalitie wil 400 miljoen extra uitgeven

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 willen volgend jaar ruim 400 miljoen gulden extra uitgeven aan hogere kinderbijslag, zorg, onderwijs en vredesoperaties.

Het kabinet is bereid tegemoet te komen aan deze wensen, die leven in de coalitiefracties, maar harde toezeggingen had het kabinet aan het begin van de middag nog niet gedaan.

De hogere uitgaven moeten komen bovenop de circa 500 miljoen gulden extra lastenverlichting waarover de coalitiefracties gisteren al afspraken hebben gemaakt. De extra lastenverlichting en extra uitgaven worden besproken bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

De coalitiefracties willen volgend jaar de kinderbijslag verhogen met 100 gulden per kind, tweemaal zoveel als het kabinet heeft voorgesteld. Hiermee is een extra uitgave gemoeid van 170 miljoen gulden. De paarse fracties willen dit betalen uit een meevaller van anderhalf miljard gulden bij de sociale uitkeringen, die minister Zalm (Financiën) zou willen gebruiken voor tegenvallers bij de lonen in de collectieve sector.

Bij onderwijs komt een ruimere tegemoetkoming voor studiekosten van kinderen, speciaal voor de dure boeken in het `studiehuis'. Samen met extra geld voor kinderopvang, voor defensie (vredesoperaties) en in de zorgsector (wachtlijsten) komen de extra uitgaven op 250 miljoen gulden. Daarvoor willen de regeringsfracties de dit jaar ongebruikte reserves voor tegenvallers (250 miljoen gulden) gebruiken. De extra lastenverlichting van een half miljard gulden moet vooral ten goede komen van de minima, die er in koopkracht 1 procent extra op vooruit zouden moeten gaan. Daarnaast willen de fracties ook meer lastenverlichting voor chronisch zieken in de vorm van een extra belastingaftrek. De totale extra lastenverlichting komt dan op een half miljard gulden, die betaald moet worden uit meevallende premie-inkomsten van 2 miljard gulden.

De wensen van de coalitiefracties voor extra uitgaven en extra lastenverlichting hangen samen met de daling van het overheidstekort, waardoor een begrotingsevenwicht in zicht komt.

In de maand augustus is het begrotingstekort zelfs al omgeslagen in een overschot. Maar het begrotingsjaar 1999 zal naar verwachting worden afgesloten met een tekort van 0,5 procent van het bruto binnenlands product.

OVERSCHOTpagina 2