Kamer wil extra lastenverlichting

De coalitiefracties PvdA, VVD en D66 willen dat het kabinet volgend jaar een half miljard gulden extra uittrekt voor lastenverlichting voor mensen met een minimuminkomen, gezinnen met kinderen in lagere inkomensgroepen en chronisch zieken.

De oppositiefracties CDA en GroenLinks zijn ook tegen algemene lastenverlichting. Zij willen al het geld dat het kabinet daar volgend jaar aan wil besteden, één miljard, inzetten voor specifieke groepen. De paarse fracties hebben `afstemmend overleg' gevoerd over extra lastenverlichting bij de voorbereiding van de algemene en politieke beschouwingen die vanmorgen in de Tweede Kamer zijn begonnen. Over de dekking van het half miljard extra hebben de paarse fracties nog geen afspraken gemaakt. Ze verwachten dat het kabinet morgen met wijzigingen komt op de eigen voorstellen voor de verdeling van de één miljard gulden algemene lastenverlichting die is opgenomen in de gisteren gepresenteerde begroting.

Van de één miljard die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld, is 780 miljoen bestemd voor een algemene verhoging van het arbeidskostenforfait, de vaste aftrekpost voor werkenden. PvdA en D66 willen een deel van dit bedrag uittrekken voor gerichte lastenverlichting. De VVD hecht in beginsel aan algemene lastenverlichting ter stimulering van de werkgelegenheid, maar is eventueel bereid genoegen te nemen met een iets lagere algemene lastendaling dan het kabinet heeft voorgesteld. De coalitiefracties verwachten bovendien dat het kabinet zelf extra financiële ruimte biedt. Daarbij denken zij onder meer aan de 1,3 miljard gulden lastenverlichting die in het regeerakkoord is opgenomen voor 2002. Een deel van dit bedrag zou eerder kunnen worden ingezet.

Naast het pleidooi voor gerichte lastendaling leven bij de coalitiefracties ook wensen voor extra uitgaven, onder meer voor een iets verdere verhoging van de kinderbijslag en voor kinderopvang.

Het CDA wil de voorgestelde één miljard lastenverlichting gericht bestemmen voor een verhoging van de kinderbijslag, de individuele huursubsidie, de wet tegemoetkoming studiekosten en voor een verhoging van het kwijstscheldingspercentage voor lokale lasten tot 130 procent van het bijstandsniveau. Algemene lastenverlichting kan leiden tot oververhitting van de economie, meent CDA-fractieleider De Hoop Scheffer.

GroenLinks wil de lastenverlichting specifiek inzetten voor de lage inkomens en die vervolgens ,,langzaam laten aflopen in de richting van modaal'', aldus fractieleider Paul Rosenmöller vanmiddag. De minimumuitkeringen worden met twee procent extra verhoogd in de plannen van GroenLinks.

KAMERDEBAT pagina 3