Hoofdlijnen uit de begroting

De uitgaven van het rijk bedragen volgend jaar 239 miljard gulden, ofwel 108,45 miljard euro. De inkomsten zijn 224 miljard gulden (101,7 miljard euro). Het verschil van 15 miljard gulden is het financieringstekort.

Het bruto binnenlands product, het totaal van wat in Nederland wordt omgezet aan goederen en diensten, bedraagt volgend jaar naar verwachting 850,7 miljard gulden. Het bbp per inwoner bedraagt ruim 53.000 gulden.

De staatsschuld stijgt volgend jaar met zo'n 11 miljard gulden tot 529.104.300.000 gulden, ofwel 62,2 procent van het bbp. Per inwoner is dat ruim 33.000 gulden. Als percentage van het bbp is de staatsschuld gedaald.

Over de staatsschuld moet 29,1 miljard gulden rente worden betaald. Per dag betaalt iedere Nederlander bijna 5 gulden rente over de staatsschuld.

Het begrotingstekort volgens normen van de Europese Unie is volgend jaar 0,5 procent van het bbp.

Het arbeidskostenforfait, een vast bedrag dat van de beroepskosten mag worden afgetrokken, wordt verhoogd met 390 gulden tot 3.564 per jaar.

Arbeidsintensieve diensten krijgen het lage BTW-tarief.

De inkomensafhankelijke aftrek voor ouderen wordt 380 gulden hoger.

De kinderbijslag gaat omhoog met tussen de 80 cent en 1,15 gulden per week per kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar is de verhoging per kind per jaar 42 gulden, tussen de 6 en 12 jaar is het 51 gulden en tussen de 12 en 18 is de verhoging 60 gulden per jaar per kind.

Klassen op basisscholen worden verkleind tot gemiddeld 23 leerlingen per onderwijzer. Hieraan wordt 220 miljoen gulden besteed.

Om de taalachterstand van allochtone peuters te verkleinen, is een extra bedrag van 5 miljoen gulden toegevoegd aan de onderwijsbegroting.

Voor het groeiende lerarentekort op basis- en middelbare scholen is geen extra geld uitgetrokken. De wervingscampagne wordt voortgezet.

De omroepbijdrage wordt afgeschaft. Aparte rekeningen voor kijk- en luistergeld behoren tot het verleden.

Voor cultuur komt 70 miljoen gulden extra beschikbaar, vooral bestemd voor monumentenzorg.

De vennootschapsbelasting over de eerste 50.000 gulden wordt verlaagd van 35 naar 30 procent. Vooral het MKB profiteert hiervan.

Justitie moet volgend jaar ruim 908 miljoen gulden binnenhalen aan boetes, dertig procent meer dan dit jaar.

De opvang van dak- en thuislozen en de verslavingszorg kosten volgend jaar bijna 560 miljoen gulden: ruim 10 miljoen meer dan dit jaar.

Het budget voor de uitgaven aan medische hulpmiddelen zoals steunkousen, incontinentieluiers en gehoorapparaten wordt volgend jaar met 250 miljoen gulden overschreden.

In 2000 zullen zo'n 780.000 vrouwen van 50 tot en met 75 jaar worden gescreend op borstkanker en 470.000 op baarmoederhalskanker.

Het ziekteverzuim in de zorgsector moet met ruim 1 procent omlaag. Het kabinet trekt volgend jaar 375 miljoen gulden uit voor verlichting van de werkdruk van het personeel.

Het aantal subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf wordt gehalveerd.

Voor startende ondernemers wordt een bedrijvenloket opgericht. Daarnaast krijgen zij via fiscale maatregelen 850 miljoen gulden steun.

Buitenlandse Zaken gaat een mensenrechtenambassadeur benoemen.

Consulaten gaan meer doen voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

Justitie steekt 72 miljoen gulden extra in verscherping van het toezicht op de naleving van verkeersregels.

Voor de sociale advocatuur gaat een uurtarief gelden van 154 gulden (nu 125 gulden). Dat kost 30 miljoen gulden extra.

Voor het bestrijden van de jeugdcriminaliteit wordt 15 miljoen gulden extra uitgetrokken.

Beginnende automobilisten krijgen tijdelijk een rijbewijs. Het toegestane alcoholpromillage gaat voor hen omlaag van 0,5 naar 0,2 procent.

De bijzondere verbruiksbelasting voor dieselpersonenauto's stijgt met 2.000 gulden.

De wegenbelasting voor personenauto's met LPG gaat omlaag met 200 gulden per jaar.

Het aantal politieagenten neemt volgend jaar toe van 41.122 naar 42.072.

Voor de aanpak van de mest- en ammoniakproblematiek wordt 225 miljoen gulden uitgetrokken.

Volgend jaar zal 10 miljoen bezuinigd worden op geluidswerende maatregelen zoals schermen.

De uitgaven voor biologische landbouw worden verhoogd van 2,6 naar 10 miljoen gulden.

Het kabinet trekt volgend jaar ruim 4miljoen gulden uit voor `geheime uitgaven' van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Voor het sportbeleid is 10 miljoen gulden extra uitgetrokken.