MULTI-BOER

In het artikel `De Multi-boer', van Marianne Heselmans (W&O, 11 sept) wordt gesteld dat meer dan 1 miljoen hectare van het landelijk gebied in Nederland uit Engels raaigras bestaat en, uit natuuroogpunt bekeken, een bedenkelijke kwaliteit heeft. Maar wanneer al die hectares nader onder de loep worden genomen, is dit beeld ver bezijden de waarheid. Het landschap, zeker in de veenweidegebieden, wordt doorsneden met duizenden kilometers sloot en juist nu veel boeren actief aan slootkantbeheer doen, zien we daar een toename van het aantal soorten planten. Nog afgezien van de planten en dieren ìn de sloot. Verder is het weiland zelf bijna nooit een monocultuur, maar zijn er daar veel meer soorten te vinden. Zo'n begin van een artikel zet meteen al een toon waarmee veel boeren te kort worden gedaan.

Verder in het artikel stelt dr. Vereijken, dat slechts een paar procent van de boeren aan projecten meedoen om meer en betere natuur te krijgen. Maar de laatste jaren zijn steeds meer boeren zich aan het inzetten voor die natuur en het gaat daarbij om een aardig percentage. Zo ontvangen ongeveer 100 boeren binnenkort een certificaat van het AOC Groen College in Gouda, voor het volgen van de cursus agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeheer en perceelsrandenbeheer.

    • Co van den Boogert Gouda