Geweld en vernielingen toegenomen

De Nederlandse bevolking is vorig jaar slachtoffer geweest van bijna 4,7 miljoen delicten. De politie registreerde rond 1,2 miljoen misdrijven. Geweldsmisdrijven en vernielingen nemen toe, het aantal diefstallen neemt af.

Dat blijkt uit nieuwe gegevens over veel voorkomende criminaliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers zijn gebaseerd op enquêtes onder de bevolking en op politieregistraties.

In 1998 is de bevolking met bijna één miljoen geweldsdelicten geconfronteerd. Dat is een toename van ruim tien procent ten opzichte van 1995. Slachtoffers van geweld hebben vorig jaar aanzienlijk minder delicten bij de politie gemeld dan in eerdere jaren. Het aantal ondertekende schriftelijke verklaringen is in 1998 echter vrijwel even groot als in 1995. Ten opzichte van 1995 is het aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten tegen personen met ruim achttien procent toegenomen. Deze ontwikkelingen lijken volgens het CBS te duiden op een vermindering van de aangiftebereidheid van slachtoffers en een verhoogde aandacht van de politie wanneer wel aangifte wordt gedaan.

Burgers geven aan vooral slachtoffer te zijn geweest van diefstal. In 1998 zijn 1,8 miljoen diefstallen bij burgers gepleegd. Dat is volgens het CBS duidelijk minder dan in 1995. Toen was sprake van bijna 2 miljoen diefstallen. Ongeveer de helft van de diefstallen wordt bij de politie gemeld. Bij circa vier op de tien diefstallen wordt een schriftelijke verklaring ondertekend. Het aantal door de politie geregistreerde diefstallen is vanaf 1995 ook gedaald, met zeven procent tot ongeveer 840.000.

Vernielingen van eigendommen – zoals auto's – komen vrijwel even vaak voor als diefstallen. In 1998 gebeurde dit dus ook bijna 1,8 miljoen keer, duidelijk meer dan in 1995 toen sprake was van 1,5 miljoen gevallen.

Bijna een kwart van de vernielingen wordt bij de politie gemeld. Bij één op de zes vernielingen wordt een schriftelijke verklaring ondertekend. De politie heeft ruim 160.000 vernielingen geregistreerd. Ten opzichte van 1995 is dit een toename van 25 procent.