Bedrijfsleven

De Belastingherziening 2001 heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Naast de vandaag gepresenteerde Wet Inkomstenbelasting 2001 komt er een apart `Ondernemerspakket 21-ste eeuw', waarin de belangrijkste maatregelen zullen worden ondergebracht.

De effecten van de belastingherziening op de arbeidsmarkt zijn legio. Door fiscale stimulansen wil de overheid de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. Arbeid wordt goedkoper voor ondernemers. De zogenoemde wig (het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het netto-loon) wordt kleiner, hetgeen een positief effect op de werkgelegenheid moet hebben.

De invoering van een arbeidskorting, die deels door een versobering van het arbeidskostenforfait wordt gefinancierd, moet de overstap van uitkering naar werk financieel aantrekkelijker maken. De loonbelasting wordt technisch aangepast. In verband met het niet aftrekbaar zijn van de werkelijke kosten van een werknemer is het vergoedingenbegrip van de loonbelasting opnieuw geformuleerd.

Het vervangen van de belastingvrije som door een voor iedereen gelijke individuele heffingskorting van 3.321 gulden bevordert de banengroei. Het CPB heeft berekend dat de effecten op de werkgelegenheid positief zijn. Het arbeidsaanbod in jaren zal door de herziening met 0,8 procent toenemen, 45.000 banen. De werkloosheid zal dientengevolge met 0,4 procent afnemen, 30.000 banen.

Zelfstandigen die met anderen een onderneming hebben, zoals commanditaire vennoten, zullen de status van ondernemer verliezen. Een gevolg hiervan is dat zij over de stille en fiscale reserves van de onderneming moeten afrekenen. De reserves worden per 2001 in de belastingheffing betrokken.

Door de invoering van de vermogensrendemenstheffing (een heffing op het fictieve rendement uit het vermogen) vervalt de inkomstenbelastingclaim op door vennootschap ingehouden winsten. Zalm en Vermeend stellen tot 2006 een additionele heffing van vennootschapsbelasting voor bij excessieve winstuitkering.

Kapitaalverzekeringen met de eigen BV worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar en met ingang van 2003 behandeld als een reguliere kapitaalverzekering. Deze verzekering komt dat, net als overige kapitaalverzekeringen, onder de vermogensrendementsheffing te vallen. Banken zullen uigebreider en intensiever moeten gaan werken aan de informatievoorziening aan ondernemingen over de vermogensrendementsheffing.

De vergroening van het stelsel houdt in dat milieuvriendelijk ondernemen wordt beloond en milieuvervuilend ondernemen bestraft. De belastingdruk op milieuvervuilende activiteiten zal worden verhoogd. Het principe `de vervuiler betaalt' gaat gelden. Vervuilende consumptiegoederen zullen duurder worden. Bestrijdingsmiddelen en meststoffen zullen onder het normale btw-tarief vallen.