Uitstoot van CO2 blijft licht stijgen

De uitstoot van CO2 in Nederland blijft ook de komende jaren nog licht toenemen. De jaarlijkse toename is met ruim een half procent minder dan in voorgaande jaren, maar de economische groei resulteert in een hoger energieverbruik en derhalve in een hogere uitstoot van CO2.

Dit staat in de vanmorgen gepresenteerde `Milieubalans 99' van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het RIVM lag de uitstoot van CO2, dat naar wordt aangenomen bijdraagt tot een klimaatsverandering, vorig jaar zo'n elf procent boven het niveau van het ijkjaar 1990. Op grond van het verdrag van Kyoto is Nederland echter verplicht de uitstoot van CO2 en vijf minder belangrijke gassen rond 2010 terug te brengen tot zes procent beneden het niveau van 1990.

Positiever is het RIVM over de kwaliteit van water, bodem en lucht, die in veel opzichten is verbeterd. De volksgezondheid heeft daarvan geprofiteerd, zo stelt het RIVM. Vooral de fosforconcentratie in het oppervlaktewater en de afzetting van zuren in Nederland zijn afgenomen, maar ook het aantal schadelijke stoffen in de lucht is verminderd. Deze verbeteringen hebben zich voorgedaan ondanks de aanhoudende economische groei.

Het RIVM wees erop dat ondanks tal van besparende maatregelen het energieverbruik van de gemiddelde Nederlander de afgelopen veertig jaar is verdrievoudigd. De onstuimige groei is vooral toe te schrijven aan de steeds intensiever wordende consumptie, in het bijzonder van zaken als elektrische apparaten, auto's en buitenlandse reizen.

Ook in de landbouw blijft de toestand zorgelijk. Het zogenoemde onderwerken van mest (injecteren van mest in de bodem) is volgens het RIVM minder effectief dan gehoopt. De uitstoot van ammoniak ligt nog steeds 25 procent hoger dan eerder was geraamd. Voorts stelt het RIVM dat onder negentig procent van de landbouwgrond op zand de nitraatconcentratie in het grondwater boven de EU-norm van vijftig mg/l ligt.

In 1998 voldeed niet meer dan circa dertig procent van de aangifteplichtige agrarische bedrijven aan de wettelijke normen voor vervuiling van de bodem. Hierbij zijn de negatieve effecten van het gebruik van kunstmest niet meegerekend. Deed men dat wel, dan zou slechts twee procent van de bedrijven aan de normen voldoen.

De fractiespecialisten in de Tweede Kamer toonden zich verheugd dat er zich in veel opzichten een ontkoppeling heeft voltrokken tussen economische groei en milieuvervuiling. Met bezorgdheid bezien ze echter de groei in de CO2.