HOOG CO2GEHALTE EN TOCH EEN KOUD KLIMAAT

Koolzuurgas geldt als een broeikasgas, maar in de geschiedenis van de aarde ging stijging van het koolzuurgasgehalte soms gepaard met daling van de temperatuur. En daling van het CO2gehalte ging soms gepaard met een temperatuurstijging. Engelse onderzoekers die de eigenschappen van de oceaan in het geologische verleden onderzoeken (met behulp van het borongehalte in planktonische foraminiferen), vonden dat zo'n 43 miljoen jaar geleden - toen de temperatuur op aarde volgens de nu bekende gegevens ca. 5° C hoger was dan thans - de concentratie van CO2in de atmosfeer nauwelijks hoger was dan nu. (Science, 11 juni). En een Amerikaans onderzoeker die de situatie van 15 miljoen jaar geleden onderzocht (juninummer Paleoceanography) vond dat de concentraties van koolzuurgas toen nauwelijks veranderden terwijl de temperatuur dat wel deed. Zo'n 14,5 miljoen jaar geleden begon de ijskap op Antarctica zich snel uit te breiden. De paleoceanografen vermoeden dat temperatuurfluctuaties onder invloed van wisselende concentraties koolzuurgas vooral optreden op korte termijn, maar dat ze op langere termijn ondergeschikt zijn aan andere factoren, zoals de veranderende circulatiepatronen van het zeewater.

    • A.J. van Loon