PvdA geprezen om plan voor defensie

Minister De Grave (Defensie) en de Tweede-Kamerfracties van VVD en D66 prijzen de PvdA nu zij in haar gisteren gepresenteerde defensieplan voor het eerst in lange tijd geen bezuinigingen meer eist. Kritiek hebben zij vooral op de voorgestelde afschaffing van het Duits-Nederlandse legerkorps. De CDA-fractie noemt dat voorstel zelfs ,,ridicuul'' en vindt het PvdA plan ook overigens ,,teleurstellend''.

PvdA-fractieleider Melkert zei gisteren dat de krijgsmacht veel nadrukkelijker een verlengstuk van de Nederlandse buitenlandse politiek moet worden met door politici geformuleerde taken. Volgens hem is het ,,van essentieel belang dat de klassieke sturing van de krijgsmacht wordt doorbroken en de macht van de bevelhebbers wordt beperkt''. Daarom moet het PvdA-voorstel om de traditionele financiële verdeelsleutel 2-1-1 tussen landmacht, luchtmacht en marine los te laten, een leidraad worden voor de hele regeringscoalitie. Melkert waarschuwde de VVD voor ,,ernstige problemen'' als zij daaraan niet meedoet. Hij verweet de VVD-fractie dat zij over het Nederlandse buitenlands- en veiligheidsbeleid te vaak denkt in termen van ,,plat eigenbelang''. Overigens was het gisteren de D66-fractie die als eerste bezwaar maakte tegen de verregaande centralisatie van de beleidsontwikkeling die de PvdA voor de defensie-organisatie wenst.

Minister De Grave vindt sommige PvdA-plannen qua richting overeenkomen met zijn begin dit jaar uitgebrachte Hoofdlijnennotitie, met name het grotere accent op meer parate eenheden voor internationale crisisbeheersing. Maar de door de PvdA voorgestelde afschaffing van het Duits-Nederlandse legerkorps is volgens hem ,,veel te scherp en te kort door de bocht''. De CDA-fractie wijst erop dat dat plan, en de voorgestelde terugtrekking van Nederlandse officieren uit internationale staven, strijdig is met pleidooien van Melkert en Kok voor een sterkere Europese defensie. ,,Juist het Duits-Nederlandse legerkorps zou als basis kunnen dienen voor een tweede Eurokorps'', aldus het CDA.

,,Onmogelijk'' acht De Grave het om voor de 5.000 functies waarmee de PvdA de parate eenheden wil vergroten voldoende mensen te werven. Onverenigbaar met de Nederlandse marinetaken in de NAVO noemt de minister het PvdA-idee om van veertien naar acht fregatten (inclusief vier nieuwe kleine kustwachtfregatten) terug te gaan. VVD en CDA zien dat idee bovendien als aanloop naar kapitaalvernietiging.