BONDEN

Ouderenbonden en enkele belangenorganisaties:

ANBO, de bond voor vijftigplussers Deze algemene ouderenbond telt 200.000 leden die landelijk, provinciaal en lokaal georganiseerd zijn. De bond stelt zich ten doel op te komen voor de individuele en collectieve rechten en belangen van ouderen. Contributie 25 gulden per jaar .

(030) 233 00 60.

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) De Bond telt 16 gewesten en 360 afdelingen met in het totaal 83.000 leden. De bond behartigt de belangen van de oudere in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder. De PCOB heeft een eigen 50+ vragenlijn:

(038) 422 10 55. Contributie 35 gulden per jaar

(038) 422 55 88.

Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) Met 230.000 leden een van de grootste ouderenbonden. Zij behartigt de godsdienstige, zedelijke, culturele, sociaal-economische en maatschappelijke belangen van ouderen. Tevens beoogt de bond gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan andere groeperingen in de samenleving. Contributie variëert van 35 tot 60 gulden, afhankelijk van het gewest waar men lid wil worden.

(073) 612 34 75.

Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) Vijf samenwerkende organisaties die samen de gelijkwaardigheid van ouderen willen bevorderen.

(030) 276 99 85.

Centrale van Samenwerkende Pensioenbelangen Organisaties (CSO) Zoals de naam al aangeeft treedt de CSO op als overkoepelend orgaan van kleinere bonden en verenigingen die zich inzetten voor pensioenbelangen.

(070) 360 19 21.

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) Het NVOG behartigt de collectieve belangen van gepensioneerden en hun nabestaanden.

(040)- 211 02 27.

Bron: Adresgids Ouderenzorg 1999