Zorg werkgevers over arbeidsmarkt

De Nederlandse ondernemers maken zich ernstige zorgen over de krappe arbeidsmarkt. De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW waarschuwen voor het groeiende tekort aan personeel.

Uit onderzoek dat VNO-NCW vanochtend presenteerde blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagde ondernemingen moeite heeft gekwalificeerd personeel te vinden. In 1997 was dit nog 64 procent. Het zijn met name de kleine en middelgrote bedrijven die hierbij problemen ondervinden.

De wervingsproblemen zijn het grootst in de sectoren logistiek (86 procent), bouw en zakelijke dienstverlening (respectievelijk 85 en 80 procent). Het schort voornamelijk aan middelbaar en hoger opgeleide arbeidskrachten en aan lager opgeleide technici.

Net als vorig jaar geeft de helft van de ondernemingen aan zelfs `in grote mate' problemen te ondervinden bij het vinden van geschikt personeel. Hoewel ondernemingen die moeilijk aan personeel kunnen komen niet direct omzet- of productieverlies oplopen, komt dit wel voor. Van de industriële ondernemingen ondervindt 5 procent productiebelemmeringen wegens een tekort aan arbeidskrachten.

MKB-Nederland concludeert in haar rapport `Arbeidsmarktthema's MKB 2000' dat van het bij de arbeidsbureaus geregistreerde personeelsaanbod slechts 10 procent geschikt en beschikbaar is. Volgens de ondernemersorganisatie in het midden- en kleinbedrijf moeten ondernemingen meer aandacht besteden aan selectie en opleiding van personeel. Branche- en koepelorganisaties en Arbeidsvoorziening zouden de middelgrote en kleine bedrijven hierbij moeten ondersteunen.

VNO-NCW noemt de honderdduizenden die geen werk kunnen vinden, gegeven het recordaantal van 146.000 vacatures dat het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert, ,,vreemd en paradoxaal''. De werkgevers zien hierin een potentieel gevaar voor de stijgende economische activiteit. Voorzitter H. Blankert: ,,Er zijn helaas geen simpele oplossingen om aan deze ongerijmdheid een eind te maken voorhanden.''

Volgens MKB-Nederland zijn de knelpunten in de personeelsvoorziening niet alleen het gevolg van de economische groei, maar hebben ze een structureel karakter. Voorzitter H. de Boer pleitte gisteren op een persconferentie voor bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen. Hij wees erop dat de mogelijkheden om ouderen in dienst te houden of te nemen per sector verschillen.

Volgens VNO-NCW is specifiek ouderenbeleid een van de instrumenten die bedrijven hanteren om gekwalificeerd personeel te vinden. Andere populaire middelen zijn omscholing, actieve werving, inschakeling van uitzendkrachten en nieuwe beloningsvormen. Een ,,samenhangend geheel van maatregelen'', zowel van de kant van de overheid als van de sociale partners, noemt hij noodzakelijk.