Pronk: aanpak CO2-uitstoot versoepelen

Minister Pronk (VROM) heeft er vanmorgen voor gepleit om bij het terugdringen van de uitstoot van zogeheten broeikasgassen de aandacht voorlopig te verleggen van CO2 naar vijf andere gassen.

Op een conferentie over niet CO2-broeikasgassen in Noordwijkerhout wees Pronk erop dat het de grootste moeite zal kosten de CO2-uitstoot te verminderen. De goedkope oplossingen daarvoor raken uitgeput. ,,Zolang we brandstof gebruiken, zullen we CO2-emissies hebben. We zullen een hoop tijd en technologische ontwikkeling nodig hebben om robuuste oplossingen te vinden om dit aan te pakken'', aldus Pronk.

In plaats daarvan kunnen er op korte termijn betere resultaten worden geboekt door de uitstoot van de vijf andere broeikasgassen, waaronder methaan en lachgas, in te perken. ,,De uitstoot van niet-CO2-gassen is een grotendeels vermijdbaar bijproduct van industrie, verkeer of landbouw'', aldus Pronk. Oplossingen hiervoor zijn nog relatief goedkoop.

Bij het verdrag van Kyoto van 1997 hebben de ontwikkelde landen zich verplicht hun uitstoot van CO2 en vijf andere gassen de komende jaren substantieel te verminderen. De gassen dragen er, naar wordt aangenomen, toe bij dat het klimaat op aarde verandert. Tot dusverre heeft de nadruk sterk gelegen op het terugdringen van de CO2-emissies, die tweederde deel van de totale uitstoot aan broeikasgassen vormen.

Intussen komen er uit Genève berichten dat er na vier jaar onderhandelen een internationale overeenkomst binnen bereik ligt voor de aanpak van een reeks verontreinigende stoffen. Het gaat hierbijom hardnekkige organische vervuilende stoffen als DDT en dioxine, die een schadelijk effect kunnen hebben op de kwaliteit van lucht, grond en menselijke gezondheid. Volgend jaar zou de overeenkomst gereed moeten zijn, zei gisteren de voormalige Duitse minister van milieu Klaus Töpfer. Hij wees er overigens op dat een dergelijk verdrag op zijn vroegst in 2003 van kracht zou kunnen worden, omdat pas tegen die tijd voldoende staten de overeenkomst zouden hebben geratificeerd.