Brinkhorst bestrijdt mestoverschot via Brussel

Met zijn nieuwe voorstel de veehouderij in te krimpen schiet minister Brinkhorst zowel zijn voorganger Apotheker als diens voorganger Van Aartsen voorbij.

Voorzitter G.Doornbos van LTO-Nederland had het zo mooi gepland, gisteren in Ede. Een mea culpa sprak hij uit: ,,We hebben het jarenlang verkeerd gedaan.''

En daarna presenteerde hij een mestplan waarin stond dat de varkensstapel de komende jaren met twintig procent zou moeten worden ingekrompen, dat boeren verantwoordelijk werden voor de mest van hun eigen vee, dat het vijf voor twaalf was en dat de invoering van het plan vijf jaar zou kosten.

Daarmee ging de landbouworganisatie ver, zeker voor wie zich de aanhoudende boerenprotesten herinnert sinds de invoering van de oorspronkelijke varkenswet, bijna twee jaar geleden. Nu schrijven de boeren zelfs dat er in Nederland geen ruimte is voor de bulkproductie van varkens. Op de wereldmarkt gelden andere regels dan in het natuur- en milieubewuste Nederland.

Brinkhorst toonde zich enthousiast over het plan van de boeren. Maar Brinkhorst is minister van Landbouw. En het landbouwbeleid wordt in de eerste plaats gemaakt in Brussel. ,,Dankzij Europa kon de Nederlandse landbouw groeien'', legde hij uit. En dus moeten de afspraken die in Europees verband gemaakt zijn over milieuvervuiling worden nageleefd, ook in Nederland. ,,Waar rechten zijn, zijn ook plichten.''

En daarom had Brinkhorst zelf ook een plan, dat hij dezer dagen in het kabinet bespreekt. Nog voor Prinsjesdag wil hij met een definitief voorstel komen.

De plannen van de minister gaan verder dan die van zijn voor-voorganger Van Aartsen (VVD). Die stelde immers voor `slechts' een kwart van de varkensstapel in te krimpen, noodzakelijk om veertien miljoen kilogram fosfaat uit varkensmest uit het milieu te houden.

Brinkhorst keert het om: niet een beperking van veertien miljoen kilogram is het doel, maar een volledig mestevenwicht gebaseerd op Europese normen. En dus mag een boer niet meer varkens, koeien of kippen houden dan hij aan mest kan afzetten.

Op zijn eigen land, bij zijn buurman, op gepachte grond of anderszins, als maar van tevoren gegarandeerd kan worden dat de mest afgezet kan worden zonder dat de milieubelasting boven de Europese normen uitstijgt.

Weg is het plan van varkensrechten waarmee Van Aartsen de inkrimping wilde regelen. Weg ook is het zogenoemde voerspoor, waar Brinkhorsts voortijdig opgestapte ambstvoorganger Apotheker van hoopte dat er milieuwinst mee te behalen zou zijn.

Van Aartsen wilde varkensrechten afnemen, Apotheker hoopte op schoner voer, maar de hoogleraar Europees recht veegt al het voorgaande van tafel. In 2002 is het Nederlands landbouwbeleid als het aan Brinkhorst ligt 100 procent `Brussel-proof'.

LTO betreurt de opstelling van de minister. ,,Eind vorig jaar hebben we met de toenmalige minister van landbouw en die van milieu om de tafel gezeten en afspraken gemaakt. Brinkhorst gaat nu wel met hele grote stappen. Het gaat te snel'', aldus een woordvoerder van de organisatie.

Maar Brinkhorst had de afgelopen zomer nagedacht; dat had hij immers beloofd. En op de ruim 6.300 meter hoge top van Ecuadors hoogste berg was hij tot de conclusie gekomen dat je jezelf wel een doel kunt stellen, maar dat je dat samen moet halen. ,,Wellicht was het me gelukt na veel voorbereiding zelfstandig die top te bereiken'', verhaalde de minister.,,Maar het ging een stuk makkelijker met behulp van anderen. Nu bent ú het die de top moet bereiken, en ik wil u daar graag bij helpen.''

    • Egbert Kalse