Milieuplan Pronk stuit op verzet

Het midden- en kleinbedrijf verzet zich fel tegen een voorstel van minister Pronk om bedrijven te verplichten tot garanties voor vergoeding van eventuele milieuschade. Zonder garantie krijgen ze geen milieuvergunning meer.

,,Het ministerie legt hiermee bonafide bedrijven een dubbele last op, terwijl malafide ondernemers die zonder vergunning in de marge van de maatschappij werken er niet mee worden aangepakt'', aldus Han de Groot, secretaris Milieu en Energie van MKB-Nederland, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. De werkgeversvereniging VNO-NCW komt binnen twee weken met een reactie op het stuk van VROM.

In een concept-Algemene Maatregel van Bestuur (een uitvoeringsmaatregel van de Wet Milieubeheer die niet door het parlement hoeft te worden behandeld) krijgen gemeenten en provincies de bevoegdheid financiële garanties te eisen van bepaalde bedrijven, ter dekking van schade die zij aan het milieu kunnen berokkenen. Dat kan door een speciale verzekering, een bijdrage aan een collectief schadefonds of een andere voorziening zoals een bankgarantie. Weigert een bedrijf daarop in te gaan, dan wordt de milieuvergunning geweigerd.

Het ministerie van VROM schat dat tien- tot twintigduizend ondernemingen onder de nieuwe verplichting gaan vallen. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die meer dan tien ton chemicaliën of meer dan vierhonderd kilo bestrijdingsmiddelen in opslag hebben. Voor die groep kan de extra financiële last oplopen tot maximaal 15 miljoen gulden. Voor de grootste categorie ondernemingen (ruim tienduizend), met een ,,aanvaardbaar, tijdelijk verhoogd of hoog risico op bodemvervuiling'', beloopt de extra last maximaal een half miljoen .

Gemeente en provincie zullen de hoogte van de zekerheidstelling vaststellen. MKB-secretaris De Groot schat de kosten per onderneming voor een speciale Milieu Schade Verzekeringspolis (MSV) op vijf- tot vijftigduizend gulden per jaar. ,,Daarnaast kunnen verzekeraars extra eisen stellen die aanzienlijke bedragen vergen.''

VROM verwacht dat de regeling een preventieve werking op het milieugedrag heeft. De Groot is ,,heilig overtuigd'' van het tegendeel. ,,Welwillende ondernemers voldoen aan hun milieuvergunning en hebben een reeks kostbare voorzieningen getroffen om schade te voorkomen. Maar de onwelwillende groep, die niet met vergunningen werkt, bereik je hiermee niet. Die mensen kunnen als gevolg van dit besluit nog meer op de rand van het toelaatbare gaan opereren.''

De Groot noemt het ,,redelijk'' dat de overheid afwenteling van milieuschade op de gemeenschap wil voorkomen. Enige jaren geleden ontstond bij een chemiebedrijf in Rotterdam een grote brand die resulteerde in een forse vervuiling. Dat bedrijf ging failliet en de gemeente draaide voor de schade op.

Dat de vervuiler voor milieuschade betaalt en niet de gemeenschap vindt MKB-Nederland prima. ,,Maar hier hanteert VROM een grof werkend instrument.'' De organisatie vreest dat gemeenten door gebrek aan kennis van milieurisico's te hoge garanties zullen vragen.

    • Theo Westerwoudt