Wegverkeer moet beter verdeeld

Er moet een scherpere scheiding komen in de Randstad tussen doorgaande en regionale verkeersstromen, waarbij zakelijk verkeer en goederenvervoer de hoogste prioriteit verdienen. Hiermee kan het fileprobleem in de Randstad deels worden ondervangen.

Dit stellen de Kamers van Koophandel uit de vier grote steden en Leiden in een gisteren gepresenteerde studie. Het initiatief van de kamers is bedoeld als een antwoord op de plannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor de invoering van het rekeningrijden. Daarbij zouden alle auto's gedurende de ochtendspits geld moeten betalen voor het binnenrijden van een grote stad. De Kamers van Koophandel hebben zich altijd tegen deze plannen verzet.

In hun studie pleiten de kamers voor een zogeheten ontvlechting van de verkeersstromen. Die kan bereikt worden door het regionale wegennet te versterken. De scheiding zou zich ook moeten uitstrekken tot de snelweg.

In plaats van autosnelwegen te verbreden tot vier rijstroken in elke richting, zouden er aan iedere kant beter twee stroken voor het doorgaande verkeer kunnen worden gereserveerd en parallel daaraan twee stroken voor het regionale verkeer.

De weg voor het doorgaande verkeer zou veel minder op- en afritten moeten krijgen dan die voor het regionale verkeer.

Bij de presentatie van de studie in Den Haag onderstreepte J.P. van Iersel, voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel, dat de congestieproblemen beslist niet alleen kunnen worden opgelost door meer wegen aan te leggen. Ook het openbaar vervoer moet in de toekomst veel meer reizigers verwerken, in het bijzonder het woon-werkverkeer.

Met het oog daarop zouden de kamers graag zien dat er op langere termijn een magneetzweefbaan tussen de vier grote steden komt. Op kortere termijn is vooral van belang dat projecten als Randstadrail (Den Haag/Rotterdam), Regionet (Amsterdam) en Randstadspoor (Utrecht) worden verwezenlijkt.

Om een snelle doorstroming voor het zakelijk verkeer en het goederenvervoer te bevorderen, halen de kamers een oud paard van stal: de invoering van betaalstroken op de snelwegen.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat gaf echter gisteren al aan dat hiervoor op het ogenblik geen politieke meerderheid bestaat.

In plaats daarvan gaf de minister de kamers nog eens in overweging vrijwillig met de invoering van het rekeningrijden te beginnen. Op het ogenblik voert minister Netelenbos hierover overleg met de bestuurders van de vier grote steden. Ze denkt dit volgende maand af te ronden.

Van Iersel pleitte er eveneens voor om een nieuw bestuursorgaan in het leven te roepen dat zich over de infrastructuur in de hele Randstad zou moeten ontfermen. Netelenbos toonde zich weinig geestdriftig.

Volgens haar zou dat slechts tot meer bureaucratie leiden. Ook wees ze erop dat zo'n orgaan zich evenmin als de provincie, de gemeente en het rijk aan democratische controle zou kunnen onttrekken.