Advies: budget voor defensie moet verhoogd

Met het huidige defensiebudget is Nederland niet in staat om volgens zijn eigen ambities bij te blijven dragen aan de internationale vrede en veiligheid. Daarom moeten in de komende Defensienota de meerjarenramingen worden verhoogd, boven die uit de Hoofdlijnennotitie die minister De Grave begin dit jaar heeft uitgebracht.

Dit concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een door de regering gevraagd advies.

De AIV, waarvan oud-premier Lubbers voorzitter is, vreest dat de krijgsmacht zonder meer geld zal belanden in een ,,vicieuze cirkel met zeer negatieve consequenties'' voor haar inzetbaarheid, het publieke draagvlak en de wervingskracht.

In het rapport `Van onveilige zekerheid naar onzekere veiligheid' schrijft de AIV-commissie Vrede en Veiligheid, waarvan oud-minister Ter Beek voorzitter is, dat het takenpakket van de Prioriteitennota 1993 weliswaar gehandhaafd is, maar dat de bezuinigingen sindsdien, zoals vier maal 375 miljoen gulden in de huidige regeerperiode, een te grote wissel trekken op de inzetbaarheid van het personeel en het materieel.

Hoewel Nederland tegelijkertijd vier eenheden op bataljonssterkte of één gemechaniseerde brigade voor internationale crisisbeheersing beschikbaar wil hebben, bestaan zulke eenheden voor een aanzienlijk deel uit mobilisabele componenten. Een parate brigade kan nu alleen uit de hele krijgsmacht worden `bijeengesprokkeld'.

De AIV beveelt daarom een sterkere uitbreiding van het aantal parate militairen aan dan de achthonderd die De Grave in zijn Hoofdlijnennotitie noemt. In verband daarmee bepleit de AIV verlenging van de contractduur van tijdsoldaten. Ook zouden mobilisabele eenheden niet moeten worden opgedoekt maar vaker worden omgezet in reserve-eenheden, zoals bijvoorbeeld de VS en Groot-Brittannië doen.

De AIV bepleit voor Defensie minder ,,ad hoc-beleid'' en meer stabiliteit en lange-termijndenken. Voor het aanpakken van de personeelsproblematiek, meer paraatheid, een meer mobiele en flexibele krijgsmacht, de verdediging tegen raketten én de opbouw van een grotere Europese defensiecapaciteit is extra geld nodig. Dat geld kan niet meer, zoals De Grave beoogt, worden gevonden in een nieuwe herschikking van het militaire apparaat, aldus het AIV-advies.