Melkert wil geld naar zorg en onderwijs

Het regeerakkoord moet worden aangevuld met afspraken over extra geld voor onderwijs en zorg. Dit kan worden besteed zodra de begroting in evenwicht is.

PvdA-fractieleider Melkert heeft dit afgelopen zaterdag bepleit na afloop van het jaarlijkse fractieweekeinde ter voorbereiding van het nieuwe parlementaire seizoen. Volgens Melkert moet het kabinet een begin maken met structurele verhoging van de uitgaven voor onderwijs op een termijn van vijf à zeven jaar. Daarbij kan de zogenoemde OESO-norm, die voorschrijft dat een land zes procent van het nationale inkomen besteedt aan onderwijs, als richtsnoer gelden. Op dit moment liggen de Nederlandse bestedingen aan onderwijs ruim een half procentpunt lager. Een vergelijkbare relatie tussen budget en nationaal inkomen wil Melkert vastleggen voor de zorgsector.

Melkert onderstreept dat eerst een begrotingsevenwicht moet zijn bereikt voordat extra uitgaven daadwerkelijk kunnen worden besteed. Hij verwacht dat dit in 2001 of 2002 kan worden bereikt. De PvdA-fractieleider toont zich hiermee optimistischer dan het kabinet, dat rekent met een begrotingstekort van 0,5 procent in 2000 en een iets hoger tekort in 2001 en 2002 als gevolg van belastingverlagingen per 2001.

De coalitiefracties VVD en D66 reageren terughoudend op het voorstel van Melkert. Financieel specialist Van Beek van de VVD meent dat `normering' van de uitgaven voor zorg en onderwijs ,,verstarrend kan werken''. ,,Als je op die wijze begrotingen wilt maken, kan ik wel meer sectoren noemen waarvoor je percentages van het nationaal inkomen kunt afspreken'', aldus Van Beek. Hij meent dat discussies over begrotingsevenwicht en extra financiële ruimte op z'n vroegst pas in 2002 aan de orde zijn. Om die reden ziet de VVD geen aanleiding voor aanvullende afspraken voor het regeerakkoord, aldus Van Beek.

Vice-fractievoorzitter Bakkker van D66 stelt dat extra geld voor onderwijs en zorg beslist moet worden uitgetrokken zodra de rijksbegroting dit toelaat, maar hij wil deze uitgaven niet koppelen aan vaste percentages van het nationaal inkomen. Bakker wil liever eerst praten ,,over concrete plannen en pas daarna over de financiering daarvan''.

De D66-fractie heeft kritiek op de voorstellen voor lastenverlichtingen waarmee het kabinet op Prinsjesdag komt. Het kabinet trekt één miljard gulden uit, onder meer voor een verhoging van het arbeidskostenforfait. Bakker: ,,Dat levert iedere werknemer hooguit tien, vijftien gulden per maand op.''