Kabinet ziet ruimte voor lagere lasten

Het kabinet heeft de komende drie jaar in totaal 7 miljard gulden beschikbaar voor lastenverlichting. Dat is 1 miljard gulden meer dan al bekend was. Dit heeft het kabinet gisteren vastgesteld in de besprekingen over de rijksbegroting van volgend jaar.

Vorig jaar waren in het regeerakkoord al afspraken gemaakt over 5 miljard gulden lastenverlichting in het kader van belastingherzieningen per 2001. Eerder deze week werd bekend dat er 1 miljard gulden beschikbaar is voor het jaar 2000. Daarbovenop heeft het kabinet gisteren 1 miljard extra gereserveerd voor 2002.

In de afgelopen weken is druk overleg gevoerd tussen het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau (CPB) over de financiële ruimte in de rijksbegroting voor de komende jaren.

Het kabinet was het niet eens met de ramingen van het CPB, dat enerzijds de verwachte economische groei voor 1999 en 2000 te laag zou hebben ingeschat, maar anderzijds te optimistisch zou zijn geweest over de effecten van die groei op de rijksbegroting.

De CPB-ramingen zijn inmiddels bijgesteld. De verwachte economische groei zou nu een kwart procentpunt hoger zijn: 2,75 procent voor dit jaar en 2,5 voor volgend jaar. Het begrotingstekort evenwel zal volgend jaar op 0,5 procent uitkomen, terwijl het in de jaren daarna nog iets hoger wordt als gevolg van belastingverlagingen. Het CPB hield aanvankelijk rekening met een begrotingstekort van 0,1 procent in 2000 en een mogelijk begrotingsevenwicht in de jaren daarna.

Behalve extra inkomsten door de economische groei verwacht het kabinet volgend jaar ook meevallers in de uitgaven voor een bedrag van 100 miljoen gulden. Dit extra geld kan worden besteed aan verbetering van de opvang van dak- en thuislozen. Ook is er extra geld voor de begeleiding van `randgroepjongeren' op zogenoemde voorhoedescholen en voor meer en betere computers op scholen.

Het kabinet neemt morgen een beslissing over de verdeling van de lastenverlichting voor diverse bevolkingsgroepen.

Vaststaat dat het arbeidskostenforfait, een vaste aftrekpost voor werkenden, volgend jaar met enkele honderden guldens omhoog gaat. Ook AOW'ers en minima moeten erop vooruitgaan. Gedacht wordt verder aan verhoging van de kinderbijslag met mogelijk 200 gulden per kind.

Gemiddeld genomen zou de koopkrachtverbetering voor alle Nederlanders volgend jaar moeten uitkomen op 1 procent. Het kabinet wil hiermee een bijdrage leveren aan komende CAO-onderhandelingen waarbij de looneisen naar beneden zouden kunnen worden bijgesteld als gevolg van de algemene lastenverlichting.