Peper belooft 3.400 extra politieagenten

Aan het eind van deze kabinetsperiode moeten er in totaal 43.622 politieagenten zijn, 3.400 meer dan ten tijde van het aantreden van minister Peper (Binnenlandse Zaken) in de zomer van het vorig jaar.

Dat schrijft de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer ter voorbereiding op een debat over het Convenant Politie 1999, volgende week.

Peper wil ,,een grote stap voorwaarts maken, opdat wij er gezamenlijk in slagen Nederland veiliger te maken''. Het convenant is daarbij volgens hem een essentiële bouwsteen. Het convenant voorziet in een stuurgroep die de uitbreiding moet gaan begeleiden, onder voorzitterschap van professor dr. A. van der Zwan. In de stuurgroep zijn politiekorpsen, openbaar ministerie en de betrokken departementen vertegenwoordigd.

In april dit jaar lieten de woordvoerders van alle fracties in de Tweede Kamer zich zeer kritisch uit over het feit dat Peper en zijn ambtgenoot Korthals (Justitie) niet in staat bleken om precies aan te geven `hoeveel blauw' er in totaal op straat loopt.

In het regeerakkoord was afgesproken dat er 3.000 agenten bij moesten komen, maar dat aantal is met 400 verhoogd, omdat intussen in iedere regio een werkweek van 36 uur is ingevoerd. Het kabinet heeft voor de uitbreiding van de politie in totaal 700 miljoen uitgetrokken. Het budget van de politie is daarmee met 15 procent verhoogd. ,,De korpsen bepalen zelf, gegeven de regionale omstandigheden, in welke mate zij de budgetten omzetten in mensen. Bij de jaarlijkse regionale begrotingen word ik over de voornemens geïnformeerd,'' zo schrijft Peper. De bewindsman gaat er van uit dat er van elke honderd agenten dertig werkelijk op straat surveilleren.

Dijkstal zegde de Tweede Kamer toe in zijn ambtsperiode voor 3.715 extra agenten te zullen zorgen, maar nauwkeurige telling leert nu dat het er slechts 2.577 geworden zijn. Volgens Peper is dat gekomen doordat Dijkstal te weinig geld kon vrijmaken om die uitbreiding volledig te kunnen realiseren. Daardoor is vooral aan het eind van de vorige regeerperiode de groei van het totale aantal agenten `sterk afgevlakt'. Dijkstal is er tot ergernis van de Tweede Kamer nooit in geslaagd precies aan te geven hoeveel agenten er waren.

Naast het beschikbaar stellen van meer geld moeten volgens Peper wervings- en selectiecampagnes ertoe leiden dat er meer mensen voor het vak van politieagent kiezen. Daartoe is het Project Personeelsvoorziening Politie ingesteld, inclusief een landelijke `imagocampagne'.