Resultaat BNG in de lift

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft de winst over de eerste zes maanden zien stijgen. Het resultaat steeg ten opzichte van een jaar eerder met 36 procent tot bijna 260 miljoen. Vooral een verbetering van het renteresultaat zorgde voor de groei.

Het balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met ongeveer 9 miljard gulden tot 134 miljard. De aandelen van de bank zijn voor de helft in handen van gemeenten en provincies, de andere helft is van het rijk.

Het beroep van gemeenten op de bank nam toe, omdat ze grote bedragen op oude schulden vervroegd aflosten en die opnieuw financierden. Het volume aan langlopende leningen van de bank nam met circa 3 miljard toe tot 9 miljard gulden. De kredietverlening aan povincies was volgens de BNG bescheiden.

Voor heel 1999 verwacht de bank een `sterke' stijging van het resultaat, wat in de praktijk de winststijging tussen de 20 en 30 procent betekent. (ANP)