Kabinet wil gasboringen verhinderen

Het kabinet wil gasboringen in en rondom de Waddenzee voorlopig tegenhouden. In het kabinet bestaat onenigheid over deze boringen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zou vanaf 26 augustus bij Ballonplaat en Ballum, gelegen bij en op Ameland, naar gas mogen zoeken als het kabinet niets zou ondernemen. De direct betrokken bewindslieden hebben vandaag in het Torentje van premier Kok overlegd gevoerd over gasboringen in de Waddenzee en over de wijze waarop ze eerder gegeven vergunningen kunnen opschorten. De Natuurbeschermingswet biedt mogelijkheden voor uitstel.

De NAM gaat er nog steeds vanuit dat de geplande proefboringen gewoon doorgaan, omdat de Amelander locaties niet behoren tot de Waddenzee. De verleende vergunningen moeten daarom los worden gezien van de besluitvorming over proefboringen in de Waddenzee, aldus een woordvoerder van de NAM vanmorgen.

In het kabinet bestaat verschil van mening over gasboringen in de Waddenzee. Volgens de bestaande regels, vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) 1994-1999, had de NAM zes proefboringen mogen uitvoeren. Door allerlei beroepsprocedures van onder meer milieuorganisaties zijn deze boringen nooit uitgevoerd.

Het kabinet moet binnenkort een besluit nemen over concessies die in een nieuwe PKB worden vastgelegd. Premier Kok en de VVD-ministers zouden voorstander zijn van het verlenen van vergunningen voor proefboringen. Enkele PvdA-ministers, onder wie minister Pronk (Milieu), en de D66-bewindslieden zijn tegen. Een kabinetsbesluit zal naar verwachting nog enige tijd op zich laten wachten.

Behalve over de proefboringen moet het kabinet op korte termijn wel een besluit nemen over winningsboringen in de Waddenzee bij Lauwersoog, Paesens en Moddergat. Hiervoor zijn al vergunningen verleend die uiterlijk 12 september kunnen worden tegengehouden. Zowel voor proefboringen als voor winningsboringen kan de NAM nieuwe vergunningen aanvragen, waarna het kabinet een half jaar de tijd heeft om de aanvragen te behandelen. Als het kabinet niets zou ondernemen, wordt een vergunning automatisch van kracht.

De Tweede Kamer heeft begin juli, aan de vooravond van het zomerreces, een motie aangenomen van de PvdA'er Witteveen-Hevinga, waarin het kabinet wordt opgedragen eerst met de Kamer overleg te voeren over een nieuwe PKB voor de Waddenzee voordat zij de NAM vergunningen verleent voor proef- en winningsboringen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen gasboringen in de Waddenzee.