Welke gemeente verdient geld met geld?

Wensen gemeenten risico's met hun kasgeld te nemen om extra te verdienen? En zo ja, hoe ondernemend mag de gemeente zijn? NRC Handelsblad vroeg dertig, voornamelijk middelgrote gemeenten naar hun beheer van kasgelden. Voor deze groep werd gekozen omdat zij de laatste jaren het zwaarst te duchten had van rijksbezuinigingen. Dat geeft om twee redenen een representatief resultaat: wegens hun relatieve krapte beschikken deze gemeenten over weinig kasgeld (waardoor hun mogelijkheden voor avonturen beperkt zijn), tegelijk geeft die krapte een impuls zoveel mogelijk extra middelen aan te trekken. Voorts vormt de groep een redelijke regionale representatie van de Nederlandse gemeenten. Alle dertig aangeschreven gemeenten namen deel aan de enquête.