Vaker verzoek om uitkering na geweld

Het aantal verzoeken om een uitkering van geweldsslachtoffers bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is vorig jaar met 28 procent gestegen tot ruim 3.700. Dit blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag van het fonds, dat in 1975 door de overheid werd ingesteld.

De toename van het aantal aanvragen is vooral een gevolg van een grotere bekendheid van het fonds bij slachtoffers en hulpverlenende instanties door een publicatie in de Korpsberichten van de Amsterdamse politie in september vorig jaar. Daarin werd - overigens ten onrechte - de suggestie gewekt dat er bij het Schadefonds vele miljoenen guldens ongebruikt zouden blijven liggen. De uitkeringen worden uit de algemene middelen gefinancierd.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt uitkeringen aan de zwaarst getroffen slachtoffers van geweldsmisdrijven, die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Het aantal beroepen op het fonds is door de jaren heen steeds gestegen. Vorig jaar ging het aantal van 2.921 ('97) naar 3.749. Ook het aantal beslissingen steeg vorig jaar, tot een totaal van 2.303, terwijl dat er in '97 nog 2.097 waren. De wachttijd is wel korter geworden. Vorig jaar was die nog geen tien maanden, terwijl die in 1997 nog twaalf maanden bedroeg.

Er zijn vorig jaar 1.819 uitkeringen toegekend voor een totaal bedrag van 9,1 miljoen gulden. In 1997 is in totaal 8,5 miljoen gulden uitgekeerd. Volgens de wet kan een bedrag van maximaal 50.000 gulden worden uitgekeerd. Vorig jaar was dat drie keer het geval. Het aantal bezwaarschriften blijft laag. In slechts 6,3 procent van de gevallen wordt er bezwaar aangetekend tegen een negatieve beslissing.

Van deze bezwaarschriften wordt 6,7 procent (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Uit de forse stijging van het aantal verzoeken van vorig jaar als gevolg van de belangstelling van de media door de publikatie in de Korpsberichten, leidt het fonds af dat het te weinig doet aan voorlichting, waardoor het instituut niet genoeg bekend is bij (potentiële) slachtoffers. Het Schadefonds zal daarom meer aandacht gaan besteden aan voorlichting, die vooral wordt gericht op de eerste lijnsorganisaties zoals de politie en de bureaus Slachtofferhulp. Zo moet worden gestimuleerd dat slachtoffers die evident recht hebben op een uitkering direct worden doorverwezen. Het ministerie van Justitie heeft voor 1999 twee miljoen extra gereserveerd voor uitkeringen.