Meer geld wachtlijsten

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg krijgen volgend jaar 124 miljoen gulden extra voor de aanpak van wachtlijsten. Voor het verlagen van de werkdruk, onder meer door het aantrekken van extra personeel, krijgen de drie sectoren 125 miljoen gulden.

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) is het gisteren eens geworden met de landelijke belangenorganisaties over regels voor de besteding van dit geld. Ze vormen een uitwerking van de meerjarenafspraken die Vliegenthart in het najaar met deze partijen maakte. Afgesproken werd toen onder meer dat verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg er tot en met 2002 in totaal ruim twee miljard gulden bij krijgen. Zo'n honderd miljoen gulden daarvan moeten de instellingen zelf `verdienen' door doelmatiger in te kopen. Vliegenthart zei gisteren te verwachten dat met het extra geld zo'n 36.000 patiënten kunnen worden geholpen.

Een deel van het geld dat voor het wegwerken van de wachtlijsten beschikbaar is, zal worden gebruikt voor een adequate registratie. Daarbij is het onder meer van belang inzicht te krijgen in de tijd dat mensen op hulp moeten wachten en in de urgentie van de hulpvraag. Vanaf 1 januari worden de instellingen geacht min of meer uniform de wachtenden te gaan registreren. Een centrale rol daarbij gaan de zogeheten `zorgkantoren' spelen die worden bemand door de zorgverzekeraars.

Op dit moment ontbreken betrouwbare gegeven over de wachtlijsten, zo blijkt uit het plan van aanpak voor de wachtlijsten. Veel patiënten staan op meer wachtlijsten vermeld of hebben zich daar uit voorzorg op laten plaatsen. Zo blijkt dat van de vermoedelijk 20.000 wachtenden op een plaats in een verzorgingshuis er zo'n kwart daar niet binnen een jaar naar toe hoeft. Van de 8.000 wachtenden op een plaats in een verpleeghuis heeft ruim 15 procent zich `uit voorzorg' op de lijst laten zetten. In de thuiszorg hebben van de 23.000 wachtenden er 20.000 hulp nodig voor boodschappen, afwassen, en dergelijke.

Voor de besteding van de 81 miljoen gulden die al dit jaar extra beschikbaar is, zijn in de regio`s door alle betrokken partijen samen plannen gemaakt. Die voorzien onder meer in het `activeren' van vierhonderd bedden in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Ook wordt de capaciteit van de hulp die verpleeg- en verzorgingshuizen buitenshuis bieden uitgebreid en kan de thuiszorg naar schatting 3.000 mensen extra helpen.