`Ministeries te slordig met geld'

Het financieel beheer van zeven ministeries vertoont nog steeds hardnekkige tekortkomingen. Bij het ministerie van Defensie is zelfs sprake van ,,ernstige tekortkomingen'' bij onder meer het beheer van het materieel.

Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het vanmiddag gepubliceerde onderzoek naar de manier waarop de ministeries, de agentschappen en de verschillende fondsen vorig jaar met de hun toevertrouwde gelden zijn omgegaan. In dit Rechtsmatigheidsonderzoek 1998 is gekeken naar de financiële verantwoording door de rijksdienst, het financieel beheer en de bestrijding van het misbruik van overheidsgelden.

Net als in 1997 is de Rekenkamer positief over de rechtmatigheid van de overheidsfinanciën. Het overgrote deel van de verplichtingen kon worden verantwoord (99,9 procent), net als van de uitgaven (99,4 procent), terwijl de rechtmatigheid van de ontvangsten 100 procent in orde was. Het financieel beheer blijft echter een zorgenkind van de Rekenkamer, hoewel bij de meeste ministeries de administratie vorig jaar is verbeterd.

De Rekenkamer vindt dat er nog veel moet gebeuren voor de komst van de euro en dringt aan op een strakke regie door het ministerie van Financiën. Ter voorkoming van corruptie en fraude vindt de Rekenkamer ,,stringenter toezicht en actievere controle op Europese geldstromen geboden. Het kabinet moet volgens de Rekenkamer snel komen met een plan om de rechtmatigheid van de uitkeringen die worden gedaan door gemeenten en provincies te controleren.

Volgens de Rekenkamer hebben ministeries bij het opstellen van regelingen onvoldoende inzicht in de risico's van misbruik of oneigenlijk gebruik van die regeling. De controleur van de rijksfinanciën komt tot die conclusie na het onderzoeken van 36 `misbruikgevoelige' regelingen zoals de kinderbijslag, de bijstand, de huursubsidie en schadevergoedingsregelingen.

De departementen weten niet waarin de misbruikgevoeligheid van een regeling ligt.